بررسی نقش میانجی و تعدیلی تبعیض ادراک شده در زنان، در پیوند میان سبک های دل بستگی و افسردگی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

2 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی و تعدیلی تبعیض ادراک شده از سوی زنان، در پیوند میان سبک های دل بستگی و افسردگی، در صورت باور آنان به دنیای عادلانه انجام شده است.جامعه آماری پژوهش را زنان غیرشاغل ساکن در نواحی پایین، متوسط، و بالای شهر اصفهان تشکیل می دهند، که با استفاده از نمونه گیری خوشه یی، 300 نفر از آنان، به عنوان نمونه پژوهش، انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش نیز شامل پرسش نامه روابط نزدیک، باور به دنیای عادلانه برای زنان، و پرسش نامه افسردگی است.الگوسازی معادله های ساختاری نشان می دهد که بر پایه شناسه های برازش، داده های به دست آمده از پژوهش، بیش ترین برازش را با مدل دل بستگی اضطرابی دارند، به عبارت دیگر، مدل ارتباطی دل بستگی اضطرابی به افسردگی، تبعیض ادراک شده از سوی زنان را به عنوان یک میانجی کامل می پذیرد، اما مدل ارتباطی دل بستگی اجتنابی به افسردگی، تبعیض ادراک شده از سوی زنان را به عنوان یک میانجی پاره یی می پذیرد.تحلیل های رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی و بررسی اثرات غیرمستقیم نیز بیان گر آن است که فقط اثر غیر مستقیم دل بستگی اضطرابی بر افسردگی به وسیله تبعیض ادراک شده از سوی زنان معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating-Moderating Role of Women's Perceived Discrimination in Relation to Attachment Styles and Depression

نویسندگان [English]

  • Mohsen Gol-parvar 1
  • Hamid-Reza Oreyzi 2
1 Assistant Professor, Department of Industrial and Organizational Psychology,
2 Assistant Professor, Department of Psychology, University of Esfahan
چکیده [English]

This research was administered with the aim of investigating the mediating­moderating role of women's perceived discrimination (beliefs in a just world) in relation to attachment styles and depression. The statistical populations consisted of the total of unemployed women in low, medium and high districts of the city of Esfahan. Three hundred women were selected using cluster random sampling for answering the research instruments from the above three districts. Research questionnaires were: closed relationship (with 36 items for assessment of anxious and avoidant attachment), belief in a just world for women (perceived discrimination toward women with 8 items) and depression questionnaire (with 20 items). Data were analyzed using structural equation modelling (using LISREL software), moderated hierarchical regression analysis (using SPSS) and indirect effect test (using INDIRECT macro). The results of structure equation modelling showed that, on the basis of goodness of fit indexes, research data fit most highly with complete anxious attachment In the other words, in relation between anxious attachments with depression, perceived discrimination plays the complete mediator role. but m relational model of avoidant attachment with depression, perceived c:s.:r."r:-r- .• ~•mn plays the partial mediator role. The results of moderated r:::::-.:.. re t:cal regression analysis and indirect effect analysis showed ~·- _: C:~e exists only a significant indirect effect between a:l"{.;..LTl.:S C:.::....c~! and depression through perceived discrimination towcrd t; .:_== "t:;:' ~i' m a just world for women).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women Attachment
  • Perceived Discrimination toward Women
  • Belief in a Just Women Women
  • Depession