رابطه ساده و چندگانه آزار عاطفی و اختلال های روانی در زنان شهر اصفهان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاورۀ خانواده

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

در این پژوهش، رابطه آزار عاطفی، به صورت آزار کلامی ­ انتقاد، بی توجهی ­ کناره گیری، سلطه گری، و محدودیت اجتماعی، با اختلال های روانی در زنان شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.نمونه پژوهش را 151 نفر از زنان ساکن مناطق مختلف آموزش و پرورش شهرستان اصفهان تشکیل می دهند، که به صورت تصادفی خوشه یی انتخاب شدند و ابزار پژوهش نیز، پرسش نامه های SCL-90-R و مقیاس آزار عاطفی است.تحلیل داده های پژوهش، با استفاده از آماره های هم بستگی و رگرسیون، نشان می دهد که میان آزار عاطفی و ابعاد واکنش جسمی، افسردگی، حساسیت بین فردی، ترس مرضی، افکار پارانویید، اسکیزوفرنی، وسواس ­ اجبار، اضطراب، و پرخاش گری، هم بستگی معنادار وجود دارد و آزار عاطفی، پیش بینی کننده اختلال های روانی در زنان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simple and Multiple Relationships between Emotional Abuse and Mental Disorders in the women of Esfahan

نویسندگان [English]

  • Nastaran Barahimi 1
  • Seyyed-Ahmad Ahmadi 2
  • Mohammad-Reza Abedi 3
1 MA in Family Counselling
2 Associate Professor, Department of Counselling, University of Esfahan
3 Assistant Professor, Department of Counselling, University of Esfahan
چکیده [English]

The aim of this study is to examine the relationship between emotional abuses such as verbal-critical abuse, neglect-withdrawal, dominance, isolation, and mental disorders in women of Esfahan. One hundred fifty one participated in this study. All participants were asked to complete the SCL-90-R and the Emotion Spouse Abuse Scale (ESAS). Both descriptive and inferential statistics, including means, standard deviation, correlation coefficient, and regression analysis were used. The results showed that emotional abuses are significantly associated with somatisation, depression, interpersonal sensitivity, phobia, paranoid ideation, anxiety, aggression, obsessive-compulsive, and schizophrenia. Results of regression analysis showed that emotional abuse was a strong predictor of mental disorders among women. In other words, there is a significant relationship between emotional abuse and aspects of somatic response.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Abuse
  • mental disorders
  • Women