فمینیسم در فیلم های رخشان بنی اعتماد

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

رخشان بنی اعتماد یکی از زنان فیلم ساز صاحب نام در سینمای ایران است. فیلم های او دارای مضامین اجتماعی اند و به جز سه فیلم اول، در باقی آثار او، وضعیت زنان در جامعه امروز ایران به نمایش گذاشته شده است.برای دست یابی به هدف این پژوهش، که جست و جوی نظریه های فمینیستی در آثاربنی اعتماداست، ابتدا سه نظریه مطرح فمینیسم، یعنی نظریه تفاوت جنسیتی، نابرابری جنسیتی، و ستم گری جنسیتی شرح داده می شود، سپس به پیدایش فمینیسم در سینما پرداخته می شود، و در آخر، با معرفی وضعیت اجتماعی زنان در ایران پس از انقلاب، آشنایی با بنی اعتماد و فیلم هایش، و نیز تقسیم بندی دوره های فیلم سازی او در سه دهه 60، 70، و 80، فیلم های این فیلم ساز بر اساس سه نظریه مطرح فمینیسم مورد تحلیل قرار می گیرند.نتایج به دست آمده از این پژوهش، وجود گرایش به نظریه نابرابری جنسیتی و ستم گری جنسیتی را در آثار بنی اعتماد نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feminism in Rakhshiin Banf-E 'temiid's Films

نویسندگان [English]

  • Nadiya Ma'qOli 1
  • Ali-Akbar Farhangi 2
1 PhD Student In Art Research, Department of Arts, Tarblyat-e Moda"es
2 Professor, Department of Management, University of Tehran
چکیده [English]

As a distinguished and well-known Iranian female director, Rakhshiin Banf..E'temiid usually focuses on social issues. Aside from her first three films, all the remaining display the Iranian Women's social status as the core issue. Since the present study aims at exploring traces of feminist theories in Bonf-E'temiid's works, at the beginning we present a brief explanation of three different feminist theories- the gender difference, gender inequalities, and gender oppression- and proceed trying to elucidate how generally feminism has come to appear in the cinema. Then, as a benchmark for investigating women's life in the post-revolutionary Iran, Banf-E'temiid's cinema is explored. Her films are divided into three periodical categories: the 1980s, 1990s, and 2000s. Based on the above three feminist theories, our analysis suggests that the two latter ones-gender inequalities and gender oppression-are more emphatically employed in her films

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Feminist Theories
  • Rakhshiin Bani-E'temiid
  • Iranian Cinema