پویایی خانواده و سلامت زنان: پژوهش کیفی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 دانشیار دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 کارشناس ارشد مامایی، کارشناس پژوهش جهاد دانشگاهی

چکیده

سلامت زنان پایه سلامت خانواده و جامعه است و فراهم سازی آن، بدون توان مندسازی خانواده ها و بهبود روابط همسران، دشوار است.پژوهش پیش رو، پژوهشی کیفی و از نوع تحلیل محتوا است، که به پردازش نقش خانواده در سلامت زنان می پردازد. نمونه گیری، به گونه یی هدف مند انجام گرفته، و داده ها نیز پس از گردآوری به وسیله مصاحبه های ضبط و دست نویس شده، به صورت دو بخش همسران و سلامت زنان، و نیز زن، خانه داری، و خانواده طبقه بندی شده اند و مورد تحلیل قرار گرفته اند.یافته ها نشان می دهد روابط همسری و خانوادگی دل خواه و نیز شناخت ارزش خانه داری، هم پای برخورداری از پشتیبانی های اجتماعی مناسب، می تواند در سلامت زنان،که نیمی از جمعیت و زیربنای خانواده ها را تشکیل می دهند، موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Qualitative Study on Women's Health and Family Dynamism

نویسندگان [English]

  • SorOr Parvizi 1
  • Nalrne Seyyed-Fatemi 2
  • Kiyan-dokht Kiyani 3
1 Assistant Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences and Health Services
2 Associate Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences and Health Services
3 MSc in Midwifery, Professional Researcher, Jahad-e Daneshgahi
چکیده [English]

Women's health plays a crucial role in maintaining both the health of the family and that of the society. In order to have healthy women we need to empower families and promote good spousal relationships. The aim of this study is to explore ways to develop the relationships between women's health and family dynamics. Twenty two purposely selected females from Tehran aged between 20 to 50 years were evaluated through open semi­structured depth interviews. The interviews were recorded, transcribed and analyzed via the content analysis. Two main categories emerged: husbands and wives' health, and household and women's health. The promotion of good spousal relationships, appreciation of household health, and provision of appropriate social support are needed to have healthy women and therefore healthy families

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Women
  • Health
  • Qualitative Approach
  • content analysis