بررسی تاثیر جنسیت بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان: بررسی دانشگاه سمنان

نویسنده

استادیار دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه سمنان

چکیده

یکی از مهم ترین مسایل کارآفرینی، رابطه میان جنسیت و کارآفرینی است. با این وجود که زنان، نیمی از جمعیت فعال کشور را تشکیل می دهند و می توانند سهمی مهم از کارآفرینان را به خود اختصاص دهند، نتایج پژوهش ها خلاف این را نشان می دهد. پژوهش پیش رو، تلاشی است برای پاسخ دادن به این پرسش که آیا متغیر جنسیت بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و به دنبال آن، کارآفرین شدن افراد تاثیر دارد، یا عواملی دیگر مانند عوامل محیطی باعث فزونی گرفتن شمار کارآفرینان مرد نسبت به کارآفرینان زن شده است؟در این پژوهش، با استفاده از پرسش نامه استاندارد شده در کشور و به منظور گردآوری داده های مربوط به ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه،داده های مربوط به ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه 400 نفر از دانش جویان دختر و پسر دانشگاه سمنان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. این ویژگی ها، ریسک پذیری متعادل، کانون کنترل درونی، توفیق طلبی، سلاست فکری، عمل گرایی، تحمل ابهام، رویاپردازی، و چالش طلبی را در بر می گیرد.تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آمار توصیفی، نشان داد، در مجموع، میان بیش تر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه سمنان تفاوتی وجود ندارد، ولی داده های اختصاصی مربوط به هر ویژگی، نشان گر تفاوتی اندک در دو ویژگی توفیق طلبی و تحمل ابهام، میان دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه بود، هم چنین، آزمون آماری U من ­ ویتنی نشان داد میان ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه سمنان تفاوتی معنادار دیده نمی شود و تنها در دو ویژگی عمل گرایی و رویاپردازی، تفاوت میان دختران و پسران معنادار شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Gender on Entrepreneurial Personality Characteristics of Students: Case of University of Semnan

نویسنده [English]

  • Davud Feyz
Assistant Professor, Department of Management, university of Semnan
چکیده [English]

The relationship between gender and entrepreneurship is a vital one. Research shows that the rate of women entrepreneurship is lower as compared to that of men, and this remains true of most countries, Iran included. A question arises as whether gender variable has an effect on entrepreneurial personality characteristics of people. The present research is the effort to answer the above question. To gather information on entrepreneurial personality characteristics, standardized questionnaire in Iran has been used. Thus, information relating to entrepreneurial personality characteristics of 400 students of University of Semnan (Male and Female) has been surveyed and evaluated. These features and characteristics include: "risk taking propensity," "internal locus of control," "need for achievement," "thinking fluency," "pragmatism," "ambiguity tolerance," "imaginative," and "challenging" traits. Data analysis, using descriptive statistics, indicated there was no difference between most entrepreneurial personality characteristics of students of University of Semnan. But exclusive data related to each feature indicated the existence of partial difference in two features of "need for achievement" and "ambiguity tolerance" among Sernnan University students. Moreover, The Mann-Whitney U Test indicated that there is not any meaningful difference between entrepreneurial personality characteristics among students. Only two features of "pragmatism" and "imaginative" traits became meaningful among male and female students. Following the theoretical basis of the subject undertaken, research method, hypotheses and findings are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • Gender
  • Personality Characteristics
  • Women Entrepreneurship