تبیین نیازهای آموزشی زیست محیطی زنان خانه دار: مطالعه موردی زنان خانه دار منطقه 12 تهران

نویسندگان

1 استادیار گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکدۀ علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

2 معاون اقتصاد محیط زیست، دفتر توسعۀ دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست

چکیده

زنان، به علت ویژگی های ذاتی و نقش های اجتماعی، در مدیریت محیط زیست نقشی اساسی دارند، نقشی که ایفای آن نیازمند دانش و آگاهی کافی است و زنان شهری، به دلیل آن که در معرض آلودگی های شهری و صنعتی اند، سهم بیش تری دارند.جامعه آماری پژوهش را زنان خانه دار منطقه 12 شهرداری تهران تشکیل می دهند، که از میان آن ها، 263 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار پژوهش، پرسش نامه یی با چهار بخش سنجش دانش و آگاهی، مسایل و مشکلات زیست محیطی، روش های ارایه آموزش های زیست محیطی، و ویژگی های فردی است، که روایی آن به وسیله کارشناسان، و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ (0.87) تایید شده است. پردازش و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است.یافته های پژوهش نشان می دهد که زنان از مفاهیم پایه یی محیط زیست آگاه اند، اما از روش های مدیریت، مانند مدیریت پس ماند، آگاهی چندانی ندارند، هم چنین، زنان با سن کم تر، آگاهی های زیست محیطی پایین تری دارند و برنامه های آموزشی زیست محیطی، نخست، باید آن ها را مورد توجه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Environmental Training Needs of Household Women: The Case of Household Women in a District of Tehran

نویسندگان [English]

  • Hadi Veysi 1
  • Ardavan Zarandiyan 2
1 Assistant Professor, Department of Ecological Agriculture, University of Shahid Beheshti
2 Deputy Environmental Economics, Office of Sustainable Development and Environmental Economics
چکیده [English]

The role of women in environmental management is important because of their intrinsic characteristics and social position. Performing such a role requires sufficient awareness and knowledge. In this regard, in the minds of women who are living in urban centres, since they encounter industries and urbanization, pollution has come to receive a high priority in planning to improve urban environment. What this paper probes is to determine environmental training needs in order to enhance environmental awareness. A sample (263 persons) of household women living in the 12th district of the city of Tehran was randomly selected as respondents. Findings, however, showed that women were aware about the basic concepts of environmental management (e.g. waste management). The results, nonetheless, indicated that younger women had little awareness about environmental protection. Therefore, educational programs should be targeted toward them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Environment
  • Awareness
  • Need Determination