بررسی مهریه در حقوق موضوعه ایران

10.22051/jwsps.2009.1333

چکیده

مهر، به معنای «صداق المراة»، عبارت از مالی است که در عقد نکاح، مرد به زن می دهد و اندازه آن بسته به خوش نودی دو طرف است. مسایل مالی، از جمله مهریه، نگرانی بسیار از جوانان امروز برای تشکیل خانواده است، که به عنوان مانع و گاه مشکلی بزرگ بر سر راه ازدواج قرار می گیرد؛ بنابراین، وظیفه قانون گذار است که با هدف آسان کردن ازدواج و نیز برای پاس داری از خانواده و استواری روابط اعضای آن، قوانینی را وضع یا اصلاح کند.این نوشتار، با هدف تبیین میزان کارایی دگرگونی های قوانین مربوط به مهریه، به بررسی مهریه در حقوق موضوعه ایران، و هم چون این، عوامل استقرار و اسقاط آن در فقه و حقوق می پردازد.

کلیدواژه‌ها