بررسی جنسیت در ضرب المثل ها با توجه به آیات و احادیث

10.22051/jwsps.2009.1332

چکیده

نگاه جنسیتی به انسان و سست کردن جایگاه زنان، در بسیاری از فرهنگ ها و در میان اقوام و ملل گوناگون دیده می شود و بی تردید، زبان و ادبیات فارسی نیز از این مساله تاثیر پذیرفته است. بررسی فرهنگ عامه، به ویژه ضرب المثل ها، نشان از داوری های گاه، غیر قابل پذیرش و ناعادلانه درباره زنان دارد و از آن جا که مواردی بسیار از این ضرب المثل ها، با وام گرفتن واژگان و یا مفاهیم دینی، چون این روی کردی را نشان می دهند، بررسی، ریشه یابی، و بازنگری آن ها می تواند پرده از حقایق بردارد و بدین وسیله، از یک سو افق بلند دین و آیین را به خوبی بشناساند و از سوی دیگر، ما را در تمیز سره و ناسره ادب فارسی در این گستره توانا سازد.این نوشتار، با تکیه بر متون اصیل اسلامی، به بررسی ضرب المثل های مربوط به جنسیت زنان پرداخته است.نتایج نشان می دهد که می توان ضرب المثل ها را، بر پایه مفاهیم دینی، به چهار گروه اوهام، ظاهربینی، بیان ناقص، و ضعف ادراک دسته بندی کرد و شواهد و مستندات نیز، این دسته بندی را تایید می کند.

کلیدواژه‌ها