پی آمدهای طلاق در گذار از مراحل آن

نویسنده

استادیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی پی آمدهای عاطفی، اجتماعی و اقتصادی برای مردان و زنان در مراحل قبل، حین و پس از طلاق انجام شده است. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه پژوهش، دربرگیرنده ی همه ی مردان و زنان مطلقه ی شهر تهران است که دست کم یک سال از زمان طلاق شان گذشته باشد و دارای فرزند نیز باشند. نمونه گیری، برحسب در دسترس بود مواردی صورت گرفته است که دارای شرایط مذکور باشند. تعداد نمونه، 116 نفر (63 زن و 53 مرد) بوده است. ابزار تحقیق، پرسش نامه ی محقق ساخته با 95 سوال اصلی و اطلاعات جمعیت شناختی و با ضریب پایانی 91% است. در تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از مجذور کای، آزمون t و تحلیل واریانس یک طرفه و چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش بدین شرح است: - تقریباً نیمی از افراد نمونه، تمام یا بخشی از مهریه را دریافت/پرداخت نموده اند. - افراد نمونه دارای تحصیلات متوسطه، کارمند و یا درآمد پائین بوده اند. - بیشترین آمار طلاق در نمونه ی مورد پژوهش در بازه ی سنی 23 تا 33 سال بوده و بالاترین فراوانی طلاق در 5 سال اول زندگی مشترک رخ داده است. - آسیب پذیری زنان از پی آمدهای اجتماعی طلاق بیشتر بوده است. - مشکلات اقتصادی تأثیر مشابهی بر زنان و مردان داشته، اما نگرانی زنان از آینده ی اقتصادی خود و در مورد فرزندان و گفته ی مردم بیشتر از مردان بوده است. - مردان و زنان، هر دو از ازدواج مجدد بیزار بوده اند. - هم زنان و هم مردان، احساس مشابهی از رهاشدن پس از طلاق، خوش بین نسبت به آینده، عدم تمایل به مشورت با دوستان درباره ی جدائی شان و تفاهم نداشتن با همسر داشته اند. - مردان و زنان، دشواری مراحل طلاق را مشابه تجربه کرده اند و به ترتیب مراحل بعد، قبل و حین برای شان دشوار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Divorce Stages and Aftermaths

نویسنده [English]

  • oiliJMahnaz Akhavan Tafti
Psychology Department AI-Zahra University
چکیده [English]

The present research has been undertaken to study emotional, social, social d economic aftermaths of divorce in different stages. A survey of an available sample of 116 divorces (63 women & 53 men) was carried out by a
 
researcher-made questionnaire which included 95 questions plus some demographic information, the reliability of which is calculated to be x=O.91. _. t-test, along with ANOV A, MANOV A, were used to analyze the data.
Results showed:
 
-. early half of the sample had succeeded in taking/giving the Mehr.
 
- .lost of the samples were amongst employees with medium level of
education and low income.
 
- The highest rate of divorce was in the age-group of 23-33 and the highest frequency of divorce had taken place within the first five years of the marriage.
- Both men and women had experienced economic hardships similarly, but omen were more concerned about their economic status in the future.
 
social and emotional aftermaths were more severe for women than men.
 
- others were more concerned about their children than what people's
comments indicated.
 
- Both hated getting married again and experienced a sense of relief after
e divorce.
 
- . ere was no difference between the two regarding the ability to overcome the consequences of divorce, and both were optimistic about their future.
Both agreed that lack of understanding was a major cause of their divorce. - en and women had experienced the hardships of three stages of divorce
similarly; post divorce being the hardest followed by pre-divorce and _ divorce stages.