بررسی عوامل فشار آفرین شغلی و تعیین عوامل پیش بینی کننده ی رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا

نویسنده

دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

تحقیق حاضر، به بررسی عوامل فشارآفرین شغلی و تعیین عوامل پیش بینی کننده ی رضایت شغلی اعضای هیئت علمی پرداخته است. جامعه مورد مطالعه، اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا بود که از بین آن ها، 87 نفر به طور کامل به پرسش نامه ها پاسخ دادند. در تحقیق حاضر، سه پرسش نامه ی عوامل فشارآفرین شغلی اعضای هیئت علمی، شیوه های مقابله و رضایت شغلی به کار گرفته شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عمده ترین عوامل فشار آفرین شغلی اعضای هیئت علمی عبارت است از: - کم بود وقت برای آشنایی با یافته های جدید پژوهشی - نداشتن پیشرفت کافی در شغل خود - نداشتن تسهیلات کافی- شرکت در جلسات وقت گیر - نداشتن حقوق کافی عمده ترین عوامل پیش بینی کننده ی رضایت شغلی اعضای هیئت علمی عبارت بود از: مقابله به شیوه ی مسئله دار، رضایت از زندگی و روشنی نقش.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Job Satisfaction in Alzahra University Academic Staff

نویسنده [English]

  • Zohreh Khosravi
Psychology Department AI-Zahra University
چکیده [English]

The present research attempts to study stressful factors and determining variables of job satisfaction among the academic staffs of Alzahra University. The number of faculty members who are included in the study is 87. Three instruments were used, which are: questionnaire of job stressors of the academic staffs, copying styles, and job satisfaction. The results indicated the main stressors to be as the following.
l-Lack of time for updating oneself with the new research findings. 2-Lack of enough progress in the job.
3-Lack of enough facilities.
4-Presence in time consuming administrative sessions. 5-Lack of enough earnings.
The main predicting variables of job satisfaction of the academic staffs were: problem focused copying, life satisfaction, and role clarity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stressful Factors
  • Job Satisfaction
  • Copying Styles
  • Faculty members