بررسی کیفی / کمی عملکرد خانواده ی معتادان جوان

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ زنان، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

هدف: این مطالعه برای مشخص نمودن عملکرد سیستم خانواده های دارای جوان معتاد انجام گرفت. روش: جامعه ی آماری تحقیق، خانواده های دارای "جوان معتاد" و خانوادهای بدون "جوان معتاد" است. در مجموع، 60 خانواده (پدر، مادر، و جوان 20 تا 30 خانواده) در بررسی شرکت کردند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه ی بالینی خانواده، پرسش نامه ی هم بستگی و انعطاف پذیری خانواده و پرسش نامه ی محیط خانواده به کار رفت. داده های پژوهش به کمک روش های آمار توصیفی وآزمون t تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که حضور پدر در خانواده ی دارای "معتاد جوان" از نظر فیزیکی و عاطفی بسیار کم رنگ است. قوانین انضباطی، نامناسب وکنترل، نامطلوب است. هم بستگی در این خانواده ها ضعیف و درگیری بین پدر و مادر، وبین جوان معتاد و والدین نسبت به گروه گواه به طور معنادار بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Families with Young Addicts

نویسنده [English]

  • Ashraf Mousavi,
Women's Research Center AI-Zahra University
چکیده [English]

This survey aims at examining the function of families with young addict. Devising a methodology encompassing both qualitative and quantitative -- 'techniques, 30 families with young addict, comprising father, mother, and
young addict (between 20-30 years of old) were interviewed and tested. The
 
comparison group involved 30 families without young addict (control ) .
 
 the results show that physical and psychological presence of father in ··families. with young addicts, was very poor. In addition, the application of discipline was inappropriate and the control is seen to be dysfunctional.
family cohesion in these units, compared with families without young addict comparison group), was weak and husband/wife and the parent/sibling  conflicts were severe and remained unresolved.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Young
  • Family
  • Addicts