بررسی رابطه ی همدلی مادران و دختران دانش آموز دبیرستانی واختلالات رفتاری دختران شهر تهران

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

موضوع تحقیق حاضر، بررسی رابطه ی همدلی مادران و دختران و رابطه ی آن با اختلالات رفتاری دختران نوجوان در استان تهران است. زمینه ی نظری در این پژوهش، نظریه ی جان بالبی روان کاو انگلیسی است. او نخستین محققی است که موضوع رابطه ی عاطفی مادران و فرزندان را با این دیدگاه مطرح نمود که کیفیت ارتباط اولیه ی مراقبین (معمولاً مادر)، اثرات دائمی بر ارتباطات، سازگاری و رشد عاطفی در طول زندگی دارد. نمونه ی تحقیق حاضر، 441 دانش آموز از نواحی آموزشی شهر تهران است که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ئی، 323 دانش آموز از دبیرستان های دولتی و 118 دانش آموز از دبیرستان های غیر انتفاعی انتخاب شدند. دو پرسش نامه در این بررسی استفاده شده است: پرسش نامه ی اول، یک پرسش نامه ی محقق ساخته با سه مقیاس تجسم دیدگاه رفتار همدلانه و آشفتگی های عاطفی برای سنجش همدلی مادران و دختران، و پرسشنامه دوم، پرسش نامه ی اختلالات رفتاری کانرز می باشد. آزمون فرضیه های تحقیق با نرم افزار SPSS و روش های آماری هم بستگی و t مستقل، نشان داد بین همدلی مادران و دختران رابطه وجود دارد. هم چنین همدلی مادران و دختران با اختلالات رفتاری دختران رابطه دارد. بین همدلی مادران و دختران و اختلالات رفتاری دختران در شمال و جنوب شهر تهران به جز اختلال یادگیری تفاوت معنادار دیده نشد. هم چنین بین همدلی مادران و دختران در مدارس دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنادار دیده نشد. نتایج، نشان گر تفاوت معنادار اختلالات رفتاری دانش آموزان دختر مدارس دولتی و غیر انتفاعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mother-Daughter Empathic Behavior and Personality Disorders

نویسنده [English]

  • Zahra Darvizeh
Psychology Department AI-Zahra University
چکیده [English]

The present research was designed to study the relationship of mother­daughter's empathic behavior with the personality disorders in three groups of adolescents as (adjusted maladjusted and delinquent). The sample included 60 high school girl students of one the educational districts of Tehran and 30 female delinquent adolescents (14 to 18 years old girls) of
Tehran center of delinquency.
Three inventories for assessment of empathic behavior have been used in
this study as the following:
I-Two different forms for mother and daughter empathy.
2- The SCL 90 test of emotional disorders.
3-The social adjustment scale (CPT).
The results of data analysis by using statistical methods such as t-test, correlation coefficient and one-way analysis of variance showed that: There are significant differences in empathic behavior of girls in three groups. Differences are also present in mothers empathic behavior in two group of adjusted and maladjusted adolescents. In addition the results indicate a correlation between mothers and daughters empathy with emotional disorders of daughters such as obsessive-compulsive, psychoticism, inter personal sensitivity, phobic anxiety and paranoid ideation. We also found differences in emotional disorders in three groups of adolescents

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emphatic Behavior
  • Personality Disorder
  • High School Girls
  • Mothers