مشارکت سیاسی زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن مطالعه موردی شهرستان بندرعباس

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی بخش علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

چکیده

تمایل گسترده ی آحاد مردم به نیل به دموکراسی و مشارکت آنان، به ویژه زنان در امور سیاست، یکی از شاخصه های مهم جهانی شدن در ابعاد سیاسی است. بنابراین مشارکت زنان در همه ی فعالیت های اجتماعی مانند سیاست ضروری است، به نحوی که می توان گفت اقلیت بودن زنان در امور سیاسی، موجبات ناتمامی دموکراسی را در جامعه فراهم می کند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان تمایل به مشارکت سیاسی زنان پاسخ گو از یک سو، و بررسی رابطه ی میزان تحصیلات، نوع اشتغال و طبقه ی اجتماعی پاسخ گویان با میزان تمایل به مشارکت سیاسی از سوی دیگر است. در یک نمونه گیری تصادفی 218 نفر از زنان شاغل و خانه دار در شهرستان بندرعباس به عنوان افراد مورد مطالعه ی تحقیق انتخاب شدند. یافته های پژوهش، نشان گر تمایل زیاد زنان ایرانی به مشارکت در امور سیاسی حتا در مناطق محروم کشور مانند بندرعباس است. در عین حال، میزان مشارکت زنان پاسخ گو بر حسب میزان تحصیلات، نوع اشتغال و طبقه ی اجتماعی شان تفاوت معنادار دارد. بدین صورت که با بالا رفتن سطح تحصیلات و در مقابل، اشتغال در مشاغلی که نیازمند سطوح بالای تحصیلی است سطح مشارکت زنان افزایش یافته و بیشترین میزان مشارکت سیاسی در میان زنان طبقه ی متوسط دیده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Participation of Women and Its Effective Social Factors a case study of Bandar Abbas

نویسنده [English]

  • Majeed Movahed
Department of Sociology, Shiraz University
چکیده [English]

Political participation is one ofthe most significant aspects of globalization, especially when considered in its democratic context. Women's right to
participate is an essential element of democratic government, inseparable from such other attributes of democracy as consent, accountability, majority e. equality, and popular sovereignty. A broader view of democratic ;0 governance holds that every individual (Male/Female) should be interested  governance to make the government function effectively.
e resent research focuses on the nature of political participation of
en residing in the city of Bandar Abbas. A sample of 218 respondents
- selected and interview was the main technique used for data collection, 'e results clearly show that women respondents were inclined toward _ participating in politics and that the relationships among the women's
· political participation and their education, occupation and social class were statistically significant

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politics
  • Participation
  • Women
  • Social class
  • education
  • occupation