تاثیر ویژگی های فردی و اجتماعی بر مشارکت اجتماعی زنان کرمانی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

نوشتار حاضر بر آن است تا بر اساس پژوهشی پیمایشی، اثر ویژگی های فردی و اجتماعی را بر میزان مشارکت اجتماعی زنان، به عنوان یکی از عوامل اصلی موثر بر توسعه، مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری پژوهش را زنان 16 ساله و بالاتر ساکن در شهر کرمان تشکیل داده اند، که از میان آن ها نمونه به حجم 300 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. ابزار پژوهش، پرسش نامه است و مشارکت اجتماعی در دو بعد رسمی و غیررسمی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از آزمون فرضیه هایی که با استفاده از نظریه کنش اجتماعی پارسونز مطرح شد، برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی و آزمون های معناداری استفاده شد.بررسی ها نشان می دهد که میزان مشارکت اجتماعی زنان در بعد غیررسمی، بیش تر از مشارکت آن ها در بعد رسمی است، هم چنین ویژگی هایی مثل عام گرایی، فعال گرایی، امید به آینده، خردگرایی، تحصیلات، ارزیابی فایده های مشارکت، و مشارکت اعضای خانواده، رابطه مستقیم و معنادار با میزان مشارکت اجتماعی زنان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Individual and Social Characteristics and Women's Social Participation: A Case Study of Kerman

نویسندگان [English]

  • leyla Yazdan-panah 1
  • Faterne Sarnadiyan 2
1 Assistant Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
2 MA in Sociology
چکیده [English]

Participation as a requirement for development can be studied from different perspectives. In this survey-method research we examine how individual and ocial characteristics affect rate of women's social participation. Our sample 1S 300 women over sixteen years of age who were selected by random amp ling. The data gathering instrument is the questionnaire which measures participation in two aspects of formal and informal participation. The hypotheses have been developed from Parsons's social action theory. For data analysis, descriptive statistic and significance testing methods were used. Findings indicate that the average rate of informal participation is higher than that of formal participation. Also characteristics such as universalism, rationality, futurism, education level, participation of family members, and the evaluation of participation benefits, all have significant relationship with rate of women social participation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women Social Participation
  • Formal Participation
  • Informal Participation
  • Individual Characteristics
  • Social Characteristic