سوء استفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم

2 مدرس دانشگاه پیام نور شهرضا

چکیده

ریاست شوهر بر خانواده، به موجب ماده 1105 «قانون مدنی»، از اختیارات شوهر است و از مجاری اعمال آن، حق شوهر در منع اشتغال همسر است. این اختیار، که آمیزه است از حق و تکلیف، تا جایی قابلیت اعمال دارد که شوهر از حدود مصالح خانواده تجاوز نکند. به موجب قانون، هر چند کار و فعالیت، از حقوق قانونی و مشروع زن و مرد محسوب می شود، اما شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و شوهر باشد حق اشتغال آن دو را محدود می سازد، براین اساس، در صورت رضایت قبلی مرد برای اشتغال زوجه و یا عدم منافات شغل زن با مصالح خانواده و شئون هر یک از آن دو، شوهر نمی تواند با اشتغال زوجه مخالفت کند و اگر با اعمال نا به جای حق ریاست خود زوجه را ملزم به ترک شغل خویش کند، زن می تواند بر مبنای سوء استفاده از حق و به استناد قواعد مسوولیت مدنی، شوهر را به جبران هر گونه خسارتی که در اثر رهاکردن شغل به او وارد شده است، ملزم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Husband's Leadersip Right Abuse in Preventing Wifes Employment

نویسندگان [English]

  • Ahmad Deylarnt 1
  • Monire Khodadad-pO 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Univers'
2 Teacher in Pavarn-s NOr Un'versi Of shah-reza
چکیده [English]

Headship over family under article 1105 of Civil Rights Code is a privileged feature of husband. This feature is not only a rigt but also a duty. Actually this headship is limited to expediencies and pro loami: and any violation is considered as aggression or abuse of the right. One of the effects of this headship is the right to decision as to wife' s employment. Employment under the law is a legal right for man and woman, but in cases that wife's employment is in contradiction to expediencies of family, wife's employment right is limited. So, ifhusband consented to wife's employment or in the case of non-contradiction to expediencies of family, the husband cannot opposite her employment. If wife's employment does not bear any contradiction to profit of the family but the husband bound her to giving it up, husband is obliged to compensation under the abuse of right. This compensation includes damages imposed on employer due to giving up the employment by wife.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Couple Relation
  • Employment
  • Liability Expediencies of Family