خانواده و ارتقای شغلی زنان: بررسی عوامل موثر برمیزان ارتقای شغلی زنان شاغل در اداره های دولتی شهرستان اسکو، با تاکید بر خانواده

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان

چکیده

زنان و مردان در بازار کار، نه تنها از نظر میزان مشارکت و بی کاری، بلکه از لحاظ نوع شغل، درآمد حاصل از کار، و ارتقای شغلی هم دارای شرایط متفاوت اند.در این پژوهش، عوامل موثر بر میزان ارتقای شغلی زنان شاغل در اداره های دولتی، با تاکید بر خانواده، مورد بررسی قرار گرفته است و جامعه آماری را زنان 30 تا 40 ساله، شاغل، همسردار، و دارای فرزند تشکیل می دهند، که از کل شاغلان زن در 50 اداره دولتی شهرستان اسکو انتخاب شده اند و جمعا بیش از 120 نفراند. ابزار پژوهش نیز پرسش نامه است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آزمون های معناداری استفاده شده است.یافته ها نشان می دهد میزان ارتقای شغلی زنان این شهرستان از میزانی متوسط برخوردار بوده و عوامل خانوادگی بیش از سایر عوامل در عدم ارتقای شغلی زنان موثر است. میزان ارتقای شغلی زنان پاسخ گو، از کیفیت نقش، فشار نقش، تقسیم جنسیتی کار در خانه، تقاضاهای ساختاری خانواده، اضطراب، و ویژگی های مدیریتی، به طور مستقیم، و از متغیرهای افسردگی، استرس، خستگی شغلی، تهی سازی انرژی فرد، سرایت شرایط تنش آمیز یک نقش به نقش دیگر، و محرک های تنش زای خانوادگی، به طور غیرمستقیم و از طریق فشار نقش تاثیر می پذیرد. عوامل سازمانی در این میان نقشی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Family and Women's Career Advancement: A study on Osku's Public Sector

نویسندگان [English]

  • Fariba Seyyedan 1
  • Sarye Abbas KhalifelO 2
1 Assistant Professor, Department of Sociology, AI-Zahra University
2 MA in Women's Studies, Al-Zahra University
چکیده [English]

This article argues that women and men experience different situations, not only in the rate of participation and unemployment but also in the type of occupation, career advancement, and wages. This paper examines the factors that affect career advancement of women in general, yet it particularly emphasizes the familial factors. Using the survey method, a sample of 120 from 50 governmental organizations was selected which included married women who had children.
The results show that career advancement of women rested on an average rate and that the familial factors exerted significantly higher effects compared to other factors. The factors such as quality of role, role strain, gender division of labour, and the structural demands in the family and distress had immediate effects, while other variables like depression, stress, and career exhaustion had indirect effects on the career advancement of women. The organizational factors were found to have no effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Career Advancement
  • Family