اندیشه فلسفی در شعر پروین اعتصامی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا در دیوان اشعار پروین اعتصامی تفکری فلسفی وجود دارد یا خیر و در صورت وجود، رگه های پررنگ آن کجا است. پروین یک فیلسوف نیست و دیوان او نیز یک کتاب فلسفه نیست، اما وجود عناصری مانند جهان شناسی، انسان شناسی، مباث قضا و قدر، و نقش اراده و اختیار آدمی، تفکرات فلسفی این شاعر را نشان می دهد و آشنایی او را با مباحث فلسفی تایید می کند. جهان شناسی پروین، مانند سایر هنرمندان مسلمان، نگرش آیه و تسبیحی به کائنات است و او نیز همه هستی را مظهر و مظهر خداوند می بیند. انسان شناسی پروین همان انسان شناسی حکمت اسلامی است و از نظر او انسان دو یا چندبعدی است. او دارای جسم و روح است و عقل و علم، تقویت کننده روح، و نفس و شیطان رهزنان درونی وی اند. پروین در بحث قضا و قدر، بعضی امور را خارج از توان آدمی دانسته، تسلیم شده است، اما بعضی امور را با قضای الهی به دست انسان سپرده، او را مختار می داند. اراده ی انسان در این بخش آزاد است و سرنوشت انسان و اجتماع با کار و تلاش آدمی تغییر می کند. حاصل سخن آن که وجود این گونه مباحث در دیوان این بانوی متفکر، نشان دهنده تفکر فلسفی و سامان یافته ذهن شاعر است، در سراسر دیوان او متجلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophical Thoughts in the Poems of Parvin E'tesiimi

نویسنده [English]

  • Mahin Panaht
Assistant Professor, Department of Persian Literature, Al-Zahra University
چکیده [English]

The main question that concerns this paper is whether the collection of Parvin E 'tesiimi' s poems contains any philosophical thinking, and if the answer is affirmative where its more striking strands are located?
In this research, writer tries to find a response for this question: Is there philosophical thought in poem? If there is, which kind is more important? The collection of Parvin's poems is not a philosophical book, neither is she a philosopher. But there are elements such as cosmology, anthropology, the divine decree, destiny issues, and the role of intention and authority that are indicative of her philosophical thoughts and confirm her familiarity with philosophical issues. Parvin's cosmology, similar to other Muslim artists, is Quranic vision to universe; she sees all the existence as the appearance of God. Parvin's anthropology is anthropology of Islamic philosophy. She considers "Man" as a two dimensional being: "Body" and "Soul"­"Wisdom" and "Science" strengthen the soul; and "Satan" and "Carnal Soul" are thieves of divine part of his/her existence. On the issue of destiny Parvin believes that some of our affairs are out of our ability and we give up. But on some other affairs, control is given to human beings and they can decide. Man's authority is free in this part. So Man's fate and society's fate change with trial and effort. Parvin considers fortune as a divine decree. These issues in the collection of poems of Parvin show that there is philosophical thought in poet's mind and throughout her collected work this kind of philosophical thought is being detected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parvin E'tesiimi
  • Poem
  • Philosophy
  • Cosmology
  • Anthropology
  • Devine Destiny
  • Intention
  • Authority