بررسی ارتباط دوجنسیتی بودن و روان نژندگرایی با کیفیت زندگی در زنان نابارور و بارور

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 دستیار علمی، دانشگاه پیام نور، دامغان

3 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

4 استادیار گروه آمار، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

دوجنسیتی بودن و روان نژندگرایی، دو متغیر تاثیرگذار بر کیفیت زندگی زنان اند. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که کیفیت زندگی زنان نابارور، در مقایسه با زنان بارور، پایین تر است و آنان مشکلات روان شناختی بیش تری را تجربه می کنند. هدف این پژوهش تعیین ارتباط دوجنسیتی بودن و روان نژندگرایی با کیفیت زندگی زنان نابارور و بارور شهر تهران است و نمونه پژوهش را 120 زن نابارور و بارور (هر گروه 60 نفر) تشکیل می دهند، که از میان زنان مراجعه کننده به دو بیمارستان شهر تهران انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از فرم کوتاه پرسش نامه شخصیت نئو، پرسش نامه نقش جنسیتی، و پرسش نامه کیفیت زندگی استفاده شد. ضریب هم بستگی پیرسون نشان داد که بین دوجنسیتی بودن و کیفیت زندگی نابارور و زنان بارور 0.43) در مقابل (0.30، رابطه مثبت، و میان روان نژندگرایی و کیفیت زندگی زنان نابارور و بارور -0.55) در مقابل (-0.23 رابطه منفی وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیری نشان داد که 57 درصد از واریانس کیفیت زندگی در زنان نابارور، به وسیله متغیرهای دو جنسیتی بودن و روان نژندگرایی تبیین می شود، در صورتی که این مقدار در زنان بارور حدود 30 درصد است. نتایج این پژوهش، که تا حدود زیادی با یافته های پژوهشی دیگر هم خوانی دارد، بیان گر آن است که سطح بالای دو جنسیتی بودن و سطح پایین روان نژندگرایی باعث افزایش سطح کیفیت زندگی زنان نابارور می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of Androgyny and Neuroticism with Quality of Life in Infertile and Fertile Women

نویسندگان [English]

  • Abbas Abolqasernr 1
  • Hoseyn Sheybanl 2
  • Mohammad Narirnanl 3
  • Mas'Od Ganji 4
1 Assistant Professor, Department of Sociology, Mohaqqeq Ardabili University
2 MA Research Assistant, Payam-e NOr University of Damqan
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Mohaqqeq ArdabiIT University
4 Assistant Professor, Department of Statistics, Mohaqqeq Ardabili University
چکیده [English]

Androgyny and neuroticism are two variables that influence the quality of in the infertile women. Studies show that there are lower quality of life the infertility women and that they experience psychological problems. e aim of the present study is to explore possibility of any relationship eveen androgen and neuroticism with quality of life in the fertility and ertile women. The sample of the study consisted of 120 fertile and ertile women (60 in each group) selected from two hospitals in Tehran. e instruments employed in this research were Sex-Role Inventory, NEO Peronality Inventory, and Quality of Life Questionnaire. The results showed - . androgyny is negatively related to quality of life in the fertile and ertile women (0.43 vs. 0.30). There was a positive relationship between neuroticism and quality of life in the fertile and infertile women (-0.23 vs. 55). The results of multiple regression showed that androgyny and euroticism explained 57 percent of variance of quality of life in infertile omen, while it explained only 30 percent of variance of quality of life in pile women. The results indicated that high level of androgyny and low - el of neuroticism increases quality of life, respectively. The results are - ngruent with findings from other studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fertility
  • Infertility
  • Androgyny
  • Neuroticism
  • quality of life