بررسی ساختار قدرت در خانواده های شهرستان کرمان

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

یکی از علایق رشته ی جامعه شناسی، بررسی ساختار قدرت در خانوده است، که معمولا با توجه به تقسیم کار بین همسران و مشارکت آن ها در تصمیم گیری ها انجام می گیرد. مبانی نظری نشان می دهد که ساختار قدرت، از عوامل عینی و ذهنی مانند نوع و میزان منابع در دسترس همسران، باورها، و نوع شناخت آن ها از تفکیک دو جنس و قدرت و توانایی های ایشان متاثر است.هدف از این پژوهش، که با استفاده از نظریه منابع و نظریه بوردیو طراحی شده است، بررسی رابطه میان ساختار قدرت در خانواده های کرمان و منابع در دست رس و باورهای جنسیتی است. نمونه پژوهش را 682 نفر از زنان همسردار شهر کرمان و روستاهای پیرامون آن تشکیل می دهند و پژوهش به شیوه پیمایش و با استفاده از ابزار پرسش نامه پژوهش گر ساخته انجام شده است.نتایج به دست آمده نشان داد که ساختار قدرت خانوادگی، همان گونه که پیش بینی می شد، به نفع شوهر است و میان ساختار قدرت در خانواده و میزان دست رسی زنان به منابع، نوع باورها، شناخت آن ها از توانایی های زنان و مردان، و برخی عوامل زمینه دیگر، رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

power Structure in the Families of Kerman

نویسنده [English]

  • Salde GarOsl
Assistant professor, Department of Social Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

There are many approaches to the study of family relationships which consider the division of labour and participation in decision making. The rudy of power structure in the family is an important subject in sociology. The theoretical investigations show that the power structure is made of objective and subjective factors such as type and extent of access to resources at spouses' disposal, their beliefs, their knowledge on gender differences, their abilities, and the like. The aim of this survey is explanation of relationships among power structure, resources, and gender beliefs. The research model is derived from resource theory and Bourdieu'S theory. The ample was 682 married women that live at Kerman city and its nearby villages. This results show that power structure is affected by resources, beliefs, and demographic factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • power Structure
  • Family
  • Available Sources
  • Stereotypes
  • Habitus
  • Kerman