بررسی طرح واره های نقش جنسیتی و کلیشه های فرهنگی در دانشجویان دختر

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ زنان، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

در این پژوهش، طرح واره های نقش جنسیتی و کلیشه های فرهنگی درباره ی زنانه گی و مردانه گی در گروهی از دانش جویان دختر با کاربرد پرسش نامه ی نقش جنسیتی بم و پرسش نامه ی اطلاعات فردی، بررسی شده است. هدف از این مطالعه، بررسی و شناخت صفات و ویژه گی های روان شناختی زنانه گی، مردانه گی و بررسی کلیشه های فرهنگی در رابطه با نقش های جنسیتی در دانش جویان دختر است. مطالعاتی از این دست، می تواند طرح واره های ذهنی مسلط و کلیشه های فرهنگی مربوط به جداسازی نقش های جنسیتی را کم رنگ تر سازد، هویت جنسیتی را هویتی پیچیده و چند عاملی بشمارد، آن را از ابعاد مختلف بررسی کند و باز اندیشی درباره ی کلیشه های فرهنگی زنانه و مردانه را پدید آورد. یافته ها نشان می دهد که دختران دانش جوی مورد مطالعه، در مقیاس زنانه گی در مقایسه با مقیاس مردانه گی تفاوت معنادار دارند؛ به عبارت دیگر، تفاوت بین طرح واره های ذهنی زنانه و مردانه در این گروه معنادار است. هم چنین، ویژه گی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دانش جویان با نقش های جنسیتی آن ها رابطه دارد. یافته ها بر اساس این دیدگاه که جنسیت پدیده ئی پویا، سیال و تغییرپذیر است و نقش های جنسیتی مجموعه ئی از منش ها است که همواره باید روزآمد شود، مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender Roles Patterning and Cultural Stereotypes in Girl Students

نویسنده [English]

  • Akram Kharnse
Women Research Centre, AI-Zahra University
چکیده [English]

The study examines patterns of gender roles and cultural stereotypes concerning femininity and masculinity in a group of girl students. The method is questionnaire and the aim is to reach an understanding of gender  roles through surveying their psychological characteristics. Findings show that girl students under study exhibit significant gender roles difference. In other words, there is a difference in subjective patterns of famininity and masculinity. Moreover, there is a relationship between socioeconomic and cultural patterning and the students' gender roles phenomenon also show that gender is a dynamic, fluid, and changing non, and that gender roles constitute a set of characters which have To be updated and continuously discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Cultural Stereotype
  • Gender Roles
  • _ . subjective Patterns