بررسی رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رسانی به همسر در زنان شهر تهران

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا(س)

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

این پژوهش برای بررسی رابطه ی همسر آزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رساندن به همسر در زنان مورد خشونت قرار گرفته در شهر تهران انجام شده است. نمونه ی بررسی، 97 زن مورد خشونت قرار گرفته بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه ی در دست رس در دادگاه های شماره 1 و 2 خانواده بود. ابزار گردآوری داده ها دو پرسش نامه بود: "پرسش نامه ی سنجش خشونت" که چهار حیطه ی خشونت روانی، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی، و خشونت اقتصادی را جداگانه می سنجد؛ و "پرسش نامه ی محقق ساخته" که تمایل به افکار خودکشی و آسیب رساندن به همسر، و حمایت های خانوادگی را در زنان مورد خشونت قرار گرفته می سنجد. یافته ها، نشان داد که از بین خشونت ها، خشونت روانی بیش ترین هم بستگی را با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رساندن به همسر دارد. زنان مورد خشونت قرار گرفته با آن که از حمایت های خانواده گی برخوردار بودند، باز هم تمایل به افکار خودکشی و آسیب رسانی به همسر داشتند. در زنانی که دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر از لیسانس بودند تمایل به افکار خودکشی و آسیب رساندن به همسر نسبت به زنانی که دارای تحصیلات زیر دیپلم بودند کم تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spouse Annoying Sadism with Tendency to Suicide and Feeling of Hurting Spouse in Women of Tehran

نویسندگان [English]

  • Zohre Khosravi 1
  • Mitra Khaghani Fard 2
1 Department of Psychology, AI-Zahra University
2 Senior Expert in Women's Studies, AI-Zahra University
چکیده [English]

This research has been carried out to find out the relationship between spouse annoying sadism and suicide tendency with feeling of hurting spouse in women who have been subject to violent behaviour of their husbands in
Tehran.
The sample which was studied contains 97 of women who have been victims of violence. This sampling procedure is available in Family Count of 1 and Data gathering objects contain: 1- A violence evaluation inventory which evaluates 4 Types of violence, separately, such as: Psychological, Physical, Sexual, and Economic violence; 2- Inventory prepared by research, evaluates tendency to suicide and feeling of hurting spouse, on the one hand, and family support received by the women who have been victims of violence.
Findings were: 1- Among many types of violence which mentioned above, psychological one has the most dependency and relationship to suicide tendency and feeling of hurting spouse. Although the women who have been victim of violent behaviour and whom were also the recipients of support by their family, still tended to committing suicide and hurting their husbands; 2­Comparing the women who their education degrees were high school diploma, B.A., or higher with more lowly educated women, the first group had less tendency to suicide and feeling of hurting their husbands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spouse Annoying Sadism
  • Tendency to Suicide and Feeling of Hurting Spouse in Women who have been Victim of Violent Behaviour