سقط درمانی و آسیب شناسی اجتماعی آن

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ الاهیات، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

اگر چه سقط جنین به نظر بسیاری از فقها، با توجه به تصریح قرآن کریم، حرام است، اما می توان با توجه به تغییر عنوان این موضوع، یعنی با طرح عنوان جدید سقط درمانی، حکم ثانویه ی جدیدی برای سقط قائل شد و در موارد ویژه آن را روا دانست: مواردی که بارداری یا زایمان دشواری و تنگنا برای مادر یا فرزند در پی داشته باشد و به آسیب جانی یا از دست رفتن سلامتی آن ها بیانجامد؛ هنگامی که مادر در شرایط روانی دشوار قرار گیرد و توان ادامه ی بارداری را نداشته باشد؛ یا موارد ناهنجاری های جنینی و نقص اندام. در این حکم فرقی میان پیش یا پس از دمیده شدن روح وجود ندارد، چرا که تفاوت بین این دو مرحله، تنها تفاوت بین بالقوه بودن انسان و بالفعل بودن اوست. اگر بگوییم که دو حکم شرعی، یعنی وجوب فقط حفظ جان مادر، و ناروایی سقط جنین، با هم نمی خواند و در عمل مزاحم هم است، به گونه ئی که اگر بخواهیم به یکی عمل کنیم، دیگری را زیر پا گذاشته ایم، می توان این نا هم خوانی را با توجه به میزان اهمیت هر یک برطرف کرد. بدین سان که حکمی را که اهمیت بیشتری دارد بر حکم دیگر برتری دهیم،و حکمی را که زیان کم تری دارد، پیش تر بدانیم (وجوه برتری هر حکم در شرایطی ویژه جای درنگ دارد)؛ و سرانجام، اگر هیچ وجه برتری دهنده نیافتیم، این دو حکم را از هر روی با هم برابر و مادر را آزاد بدانیم یکی را برگزیند: یا حفظ جان خود، یا حفظ جان فرزند خود، و بدین سان سقط جنین را به او واگذاریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abortion Therapy and its Social Pathology

نویسنده [English]

  • Fariba HajiAli
Department of Theology, Af-Zahra University
چکیده [English]

Given the holy Quran' s explicit statement, many Islamic jurisprudents forbid abortion. Yet, through a change in topic of the Subject, that is by converting t to abortion therapy, one may attempt to obtain a second verdict On the
 
J Sue, one which considers it as a proper act under certain circumstances: vhere pregnancy or delivery may contain difficulty and constraints for either mother or the child resulting in loss of life Or bodily health, or where the mother is under severe Psychological stress, which may make her unable to "continue with pregnancy, or where the embryonic abnormality and organ deformation may exist. In such a second verdict, there is no difference
 
between pre- or post - soul thedifference of these two stages I" a difference of Potential and actual human being.
If We say that the two religious Verdicts, that is, the necessity of maintaining
the mother's life, and impropriety of abortion are oot in tune and are in 1Sturbing each other in practice in such a way 'hat taking on One is equal of violating the other, one may attempt to reconcile the issue by taking into COunt the degree of importance of each of the verdicts. Therefore one may
resort to a verdict, which seems more important than the other, and thus dopt a verdict that Contains less loss. Finally, if one finds no way of weighing the importance, he can see them as eqoal and declare mother as ree '0 choose between the two, that, is, to choose between her life or that of e embryo, thus leaving the option of ahortion open to her.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Embryo
  • Embryonic abnormality
  • Abortion Therapy
  • Natural ortion
  • Stroke Abortion
  • Criminal Abortion