چندگانه گی پایگاه اجتماعی - اقتصادی زنان و بیماری های روانی

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا(س).

چکیده

چه گونه گی برآورد پایگاه اجتماعی - اقتصادی زنان یکی از دشواری های مهم پژوهش در بررسی های جامعه شناسانه درباره ی زنان است. از این رو، هدف اصلی این نوشتار، بررسی متغیرهای در آینده در برآورد پایگاه اجتماعی - اقتصادی زنان، و هم چنین تشریح چه گونه گی تأثیر این متغیرها بر سلامت و بهداشت روانی آنان است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پایگاه اجتماعی - اقتصادی زنان وضعیتی چندگانه و دارای چندین بعد است که با توجه به حوزه های چندگانه ی عمومی و خصوصی زنده گی زنان، بر بروز بیماری های روانی آنان تأثیر می گذارد. در نظر این بررسی، طبقه بندی زنان بر پایه ی طبقه ئی که سرپرست مرد خانواده در آن است ناپذیرفتنی نیست، چرا که هنوز بخشی بزرگ از وضعیت اجتماعی - اقتصادی زنان تحت تأثیر ویژه گی های سرپرست مرد خانواده است؛ اما با توجه به لزوم نگرش به تجربه ها و دل بسته گی های زنان، برآورد میزان دست یابی برابر زنان و مردان به منابع همه گانی و فردی، یکی از الگوهای کارآمدی است که با روی کرد بدان، می توان جایگاه زنان را در نظام و لایه بندی اجتماعی تعیین نمود. هم چنین پدیده ی یاد شده سرچشمه ی فشار روانی زنان است و بیماری های روانی افسردگی و اضطراب در آنان پدید می آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Multiplicity of Women's Socioeconomic Status and Mental Illness

نویسنده [English]

  • Fariba Seiyedan
Department of Sociology, AI-Zahra University
چکیده [English]

The aim of this article is to identify indicators that demonstrate socioeconomic status of women that influence women's mental health. The findings of this study indicate that women have multiple socioeconomic statuses, which are multidimensional and are also effective in the emergence of mental illness. From this point of view, there are many variables to estimate the socioeconomic status of women. Some of the most important variables include: women's access to public/private resources, and the status of male-headed household.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Mental Illness
  • Socioeconomic Status