بررسی تاثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر نابرابری جنسیتی در خانواده های شهر کرمان و روستاهای پیرامون آن

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

نابرابری جنسیتی یکی از پدیده هایی است که در بیشتر جوامع بشری دیده می شود. جایگاه فرودست زنان در وضعیت های منزلت - قدرت، و سهم بری اندک آن ها از سرمایه های موجود در جامعه، از زمینه های اصلی مطالعات جامعه شناختی با رویکرد فمینیستی است. نابرابری جنسیتی در خانواده به عنوان کانون جامعه پذیر شدن هر انسانی، از جمله محورهای بحث برانگیز این گونه مطالعات است. بسیاری از نظریه های جامعه شناختی بر آن اند که افزون بر عوامل ساختاری، عوامل روانی، ذهنی و شناختی تأثیر بسیار زیادی بر نابرابری جنسیتی دارد. پذیرش ایده ئولوژی و عقاید قالبی جنسیتی توسط زنان، در بستری از جامعه پذیری جنسیتی و تقسیم جنسیت یافته کار، زمینه را برای بازتولید نابرابری در فضای خانواده فراهم می سازد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی، به ویژه عوامل ایده ئولوژیک و عقاید قالبی انجام شده است. نمونه ی پژوهش، 682 نفر از زنان متأهل ساکن شهر کرمان و روستاهای پیرامون آن بوده است. یافته ها نشان داد که در این منطقه نابرابری جنسیتی به گونه ئی محسوس وجود دارد. مهم ترین عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی در خانواده چنین بود: سطح تحصیلات زن و مرد، سن زن و مرد، محل سکونت، تعداد اعضای خانواده، جامعه پذیری جنسیتی، ایفای نقش جنسیتی، ایده ئولوژی مردسالاری، و عقاید قالبی جنسیتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socio-Cultural Factors and Gender Inequality in the Family: A Case Study of the City of Kerman and its Surrounding Villages

نویسندگان [English]

  • Habib Ahmadi 1
  • Sa'lde Garoosi 2
1 Department of Sociology, University of Shiraz
2 Ph.D. Student of Sociology, University of Shiraz
چکیده [English]

Gender inequality is common to all societies. Elaborating women's subordination in terms of power, status, and their small share in all forms of capital constitutes a basic trend in feminist studies. Feminism and radical ~ feminism in particular, emphasizes inequality within the family, as the central location of gender socialization. Some sociological theories emphasize subjective factors over the structural ones. Women's gender geology and gender stereotypes, in addition to gender socialization and gendered division of  labour, help to reproduce gender inequality.
the aim of this survey is to study the factors that affect gender inequality. re, we consider gender ideology and gender stereotypes that seem more port ant. In the city of Kerman and its surrounding villages, 682 married men were included in the survey. The results showed that there is gender    inequality in this area, and that some factors such as education, age, mbers of the family, gender socialization, gender stereotypes, and logy affected gender inequality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Inequality
  • Gender Stereotypes
  • Patriarchal Ideology
  • ~ der Socialization
  • The Family
  • City of Kerman