ارتباط بخشش با رضایت از زندگی در بانوان دانشجوی متاهل غیربومی دانشگاه های تهران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا(س)

2 کارشناس ارشد مشاوره

چکیده

بخشش یکی از فرآیندهای روان شناختی و ارتباطی برای افزایش سلامت روان و التیام آزردگی است که لازمه رشد ارتباطی، عاطفی، روحانی، و جسمانی انسان است و بر بیش تر شاخص های سلامت روان، که در افزایش خشنودی از زندگی موثر اند، تاثیر می گذارد. با توجه به این که پیشینه پژوهشی نشان می دهد گذشت در مردان بیش از زنان است، پژوهش حاضر کوشیده است تا با بررسی رابطه بخشش با رضایت از زندگی بین دانشجویان زن متاهل غیربومی دانشگاه های تهران، به روی کردی جدید در جهت افزایش خشنودی از زندگی بین بانوان متاهل دانشجو دست یابد.نمونه این مطالعه، 200 دانشجوی زن متاهل ساکن در خواب گاه های متاهلان دانشگاه های دولتی تهران در رشته های علوم انسانی اند و ابزارهای سنجش نیز مقیاس گذشت و پرسش نامه سنجش خشنودی از زندگی است. نتایج نشان می دهد که بین بخشش و رضایت از زندگی هم بستگی وجود دارد و افراد کم گذشت نسبت به افرادی که گذشت متوسط و زیاد دارند، از رضایت کم تری در زندگی برخوردارند. در میزان گذشت افراد رنجیده واقعی و نرنجیده نیز تفاوت معناداری وجود ندارد. در این پژوهش هم بستگی مثبت سن و میزان گذشت تایید شد ولی تفاوت میزان گذشت، با توجه به فرد رنجاننده مورد تایید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Forgiveness and Life Satisfaction among Married Non-Native Female Students of Tehran Universities

نویسندگان [English]

  • Tayyebe ZandTPOr 1
  • Hajar Yadgari 2
1 Department of Psychology, Al-Zahra University
2 , MA MA in Counselling
چکیده [English]

One of the psychological and relational processes enhancing mental health and heal resentment is forgiveness. Although forgiveness is a complicated process it is essential for human's relational, emotional, spiritual, and physiological development. Since psychological indexes are influenced by forgiveness and all of these indexes are effective in increasing Iife­satisfaction, this descriptive research tried to study this phenomenon among Tehran universities non-native married students, in the hopes to achieve a new approach to increase life satisfaction.
The sample includes 200 married women students who reside in married dormitories of Tehran public universities and who are studying human sciences. The measurements used are: Forgiveness Scale and Life Satisfaction Inventory (LSI-Z).
Results indicate that there is a relationship between forgiveness and life satisfaction, and that people with low level of forgiveness comparing those with medium and high level of forgiveness enjoy lesser degree of Iife­satisfaction. There was no significant difference among people who were really resented and those who were not. The relationship between age and degree of forgiveness was also approved, but the last hypothesis saying that "the degree of forgiveness differs according to the relationship of transgressor to the resented" was not supported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forgiveness
  • Life-Satisfaction
  • Non-Native Married Students
  • Tehran Universities