بررسی رابطه نگرش های صمیمانه با سلامت روانی در زنان ناتوان جسمی اصفهان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی، دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه نگرش های صمیمانه و سلامت روانی در معلولان جسمی است. نمونه مورد پژوهش را 100 نفر از اعضای زن مجرد جامعه معلولان شهر اصفهان تشکیل می دهند، که به صورت تصادفی انتخاب شده اند و ابزار پژوهش نیز شامل مقیاس اندازه گیری نگرش های صمیمانه و پرسش نامه سلامت عمومی است. نتایج حاصل از هم بستگی پیرسون نشان می دهد که بین نگرش های صمیمانه و سلامت روانی معلولان جسمی زن، رابطه ای مثبت و معنادار، و بین نگرش های صمیمانه و ناسازگاری اجتماعی و هم چنین بین نگرش های صمیمانه و افسردگی در معلولان جسمی زن، رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. رابطه نگرش های صمیمانه و اضطراب آزمودنی ها معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Intimacy Attitudes and Mental Health among Physically Disabled Females in the City of Esfahan

نویسندگان [English]

  • A'zam Moradi 1
  • MOhammadBaqer Kajbaf 2
  • Amir Qamarani 1
1 MA PhD Student in Psychology, University of Esfahan
2 Department of Psychology, University of Esfahan
چکیده [English]

The PUlpose of this research is to de'ennine the relationship between mtimacy atiitudes and mental health among the Physically disabled females. The subjects consisted of 100 unmarried female members of Society of Disabled in the city of Isfahan who were selected randomly. Tbe ins'ruments were included Intimacy Attitudes Scale and General Health Questionnaire GHQ). For data analysis, Pearson correlation cnefficients were nsed. The results showed a significant positive correlation between intimacy attitudes and mental health in Physically disabled females. The resnlts also shnWed a Ignificant negative correlation between intimacy attitudes and social ",alacljustmen' and between intimacy attitudes and depression in physically disabled females. But 'he correlation between intimacy attitudes and anXiely vere not significant in the subjects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intimacy Attitudes
  • Mental Health
  • Physically Disabled Females