بررسی ارتباط ادراک دختران از روش های تربیتی مادران، نگرش ریاضی، و کارکرد ریاضی

نویسنده

استادیار گروه پژوهشی مشاوره و روان شناسی تربیتی، پژوهشکدۀ تعلیم و تربیت

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط ادراک دختران از شیوه تربیتی مادران و نگرش ریاضی بر کارکرد ریاضی است. روش مطالعه از نوع هم بستگی بود و بدین منظور تعداد 261 دانش آموز دختر کلاس سوم راهنمایی مدارس دولتی، به روش تصادفی، از نواحی 3، 7 و 19 آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند. اطلاعات از طریق دو پرسش نامه شیوه تربیتی و نگرش نسبت به ریاضی گردآوری شد و شاخص کارکرد تحصیلی در زمینه ریاضی، معدل نمره ریاضی پایانی دانش آموزان در کلاس سوم راهنمایی بود. داده های پژوهش با استفاده از ضریب هم بستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که بین ادراک دختران از روش های تربیتی مادران و نگرش نسبت به ریاضی و کارکرد ریاضی دانش آموزان رابطه ای معنادار وجود دارد. قوی ترین عامل پیش بینی کننده کارکرد ریاضی دختران، ادراک دختران از شیوه تربیتی اقتدار منطقی مادران است و لذت بردن از ریاضی، از لحاظ قدرت پیش بینی کنندگی، در مرحله بعد از شیوه تربیتی مادران قرار دارد؛ بر این اساس، ادراک دختران از شیوه تربیتی مادران و نگرش مثبت دختران نسبت به ریاضیات از اهمیت بسزایی در کارکرد ریاضی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of the Girls Perceptions of Mother's Educational Methods: Attitudes toward Math and Math Performance

نویسنده [English]

  • Ma'sOme Samadi
Department of Counselling and Educational Psychology, Institute for Educational Research
چکیده [English]

The purpose of this research is to study relationship between girls' perceptions of mother's educational methods, attitude toward math and math achievement. The method of this research is correlation method. The sample contained 261 third-graders in guidance Public school. Girls were selected randomly from Tehran educational districts 3, 7, and 19 .Information were gathered through parent's educational questionnaire and mathematical attitude scale .Math achievement was measured using the Mean of third­grade girl students in math class. Data were analyzed with Pearson Correlation Coefficient and Multiple Regression. Results showed that there was a significant relationship between mother's educational methods and attitude toward math and math achievement. Regression analysis showed that the strongest predictor for Math achievement was mother's educational methods and then second predictor was pleasure derived from mathematics. Finally mother's educational methods and student's mathematics attitudes had important roles in math achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mother's Educational Methods
  • Attitude Mathematics
  • Mathematics Performance
  • Girls