بررسی تفاوت نقش مردان و زنان در تنظیم خانواده مطالعه موردی شهر نجف آباد

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

3 کارشناس ارشد جمعیت شناسی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تفاوت نقش مردان و زنان در تنظیم خانواده؛ روش آن از نوع پیمایشی؛ و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است. جامعه آماری پژوهش را کلیه افراد متاهل شهر نجف آباد تشکیل دادند، که با توجه به پراکندگی متغیر اصلی پژوهش و سطح اطمینان 95 درصد، 360 نفر (180 نفر زن و 180 نفر مرد) از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند و پس از انجام مصاحبه، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که 64.4 درصد، از روش های مردانه و 36.6 درصد از روش های زنانه برای پیش گیری از بارداری استفاده می کنند و در مجموع نقش مردان در تنظیم خانواده بیش تر از زنان است. متغیرهای میزان نوگرایی، تحصیلات، و استفاده از وسایل ارتباط جمعی، تاثیری مستقیم و معنادار بر نقش مردان در تنظیم خانواده دارد و باعث افزایش مشارکت آنان می شود؛ اما متغیرهای سن ازدواج و اختلاف سنی همسران تاثیری معکوس و معنادار بر نقش مردان در تنظیم خانواده دارد، یعنی باعث کاهش مشارکت آنان می شود. با استفاده از واریانس ترکیب خطی متغیرهای مستقل شامل نوگرایی، سن ازدواج، میزان تحصیلات، اختلاف سنی، و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی می توان 28.5 درصد از واریانس نقش در تنظیم خانواده را توضیح داد، که از این میان میزان نوگرایی و سن ازدواج، به ترتیب با 19 و 5 درصد، بیش ترین سهم را برای تبیین نقش در تنظیم خانواده داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different Roles of Men and Women in the Family Planning: A Case Study of the City ofNajaf-Abad, Iran

نویسندگان [English]

  • Rasa Rabbanا 1
  • Seyyed AliReza Afshani 2
  • Somayye Fazel Najaf-Abadi 3
1 Department of SOciology, University of Esfahan
2 Department of Sociology, University of Yazd
3 MA in Population
چکیده [English]

This research aims to find out the differences between men's and women's • Ies in family planning. To this end, a sample of 360 married people (180 men and 180 Women) was interviewed. The results indicated that masculine 36.366%). In other words, men's role in family planning is more significant than women's. The results also indicated a significant correlation between ndemism, education, influence of mass media and the degree of family planning. While a significant reverse correlation was found between the age f marriage, the age ditTerence of couples and family planning, other ariables such as length of married life, religiosity, family income did not rove to carry any significant impact on it. Furthermore, the results indicated . a modernism and age of marriage enjoyed the most impact on family anning (19% and 5% respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Planning
  • modernism
  • Mass Media
  • Masculine Methods
  • Feminine Methods