مطالعه نوع مشاغل مدیریتی و نیازهای شغلی مدیران زن در سازمان های دولتی

نویسنده

استادیار دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

این پژوهش، که به منظور شناسایی نوع مشاغل و الگوهای انگیزشی مدیران زن در سازمان های دولتی ایران اجرا شده است، نشان می دهد که به رغم افزایش تعداد زنان شاغل در پست های مدیریتی سال های اخیر، آنان هنوز دارای سهمی اندک از کل مشاغل مدیریتی اند؛ هم چنین گردآوری داده های لازم به وسیله پرسش نامه ای که 256 نفر از مدیران زن شاغل در وزارت خانه ها و سازمان های دولتی آن را تکمیل کرده اند، بیان گر آن است که:- بیش تر مدیران زن، متاهل و دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته های علوم انسانی اند و از سن حدود 40 سال و سابقه خدمت 5 تا 10 سال نیز برخوردار اند.- مشاغلی که نیازمند وقت، حوصله، رفتار گرم، و ابراز هم دردی اند، مناسب مدیران زن است.- فرصت شایسته برای پیشرفت، مهم ترین نیاز کاری مدیران مورد مطالعه است.بر اساس این یافته ها، پیشنهادهایی به مدیران زن و تصمیم گیرندگان در سازمان ها ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Types of Managerial Positions and Job Needs of Women in the Public Sector

نویسنده [English]

  • MohammadAli Babay, ZakJlak
Department of Social Sciences, AI-Zahra University
چکیده [English]

This research is designed to identify characteristics of managerial positions and motivational pattern of women in public sector. Recent studies have showed that the total number of Women gaining managerial positions has increased, but they still have little share of total management population.
The data were collected through a questionnaire which was completed by 257 woman managers in public and state-owned organizations and ministries. The results showed that:
- Most women managers had university degrees in humanities disciplines, average 40 years age, and 5 to 10 years tenure.
- Managerial positions which require time, patient, wann behaviour, and sympathy were best suited to women.
- Opportunity for promotion was the most important motivational factor for to women managers.
On the Basis of these findings, the study offers few suggestions to women managers, and decision makers in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women in Management
  • Managerial Positions
  • Needs and Motivation
  • Public Sector