تعیین اثربخشی کارگاه آموزشی کلیشه های جنسیتی بر تغییر کلیشه های جنسیتی زنان و مردان شهر اصفهان

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

کلیشه های جنسیتی نگرش هایی اند، که با مقاومت در برابر هرگونه تغییر، تکرار و باز تولید می شوند. این کلیشه های فراگیر و رایج، که شامل ذهنیت هایی ایستا، ثابت، و معمولا فاقد اساس علمی اند، در ادراک ما از خود و دیگران نقشی مهم ایفا می کنند. هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی کارگاه آموزشی مبتنی بر کلیشه های جنسیتی، بر تغییر کلیشه های جنسیتی زنان و مردان است. نمونه ها شامل 45 زن و 30 مرد در گروه آزمایش، و 45 زن و 30 مرد در گروه کنترل است، که همگی از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. پرسش نامه مورد استفاده نیز «مقیاس باورهای مربوط به زنان» و شامل 15 زیرمقیاس است که پایایی آن از طریق آلفای کرون باخ بر روی یک نمونه 150 نفری، 0.92 و روایی آن از طریق همبستگی با نگرش های بدکنشی، 0.83 تعیین شد. نتایج نشان داد که کارگاه آموزشی، بر تغییر کلیشه های جنسیتی در بعد جسمانی، اجتماعی، اقتصادی، جنسی (گرایش جنسی، شوخ طبعی جنسی، رفتار اغواگرانه)، روانی (تسلط داشتن، منفعل بودن، آسیب پذیر بودن، بینش هیجانی، آگاهی ظاهری)، و شناختی (رفتار غیر منطقی، روش منطقی، قدرت تصمیم گیری) موثر بوده است. متغیر مستقل در زیر مقیاس تسلط داشتن و منفعل بودن، نمرات مردان را بیش از زنان، و در مورد رفتار اغواگرانه و هوش منطقی، نمرات زنان را بیشتر از مردان کاهش داده است.

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of an Educational Workshop on Gender Stereotypes between Esfahan's Males and Females

نویسنده [English]

  • Fateme Bahrami
Department of Psychology, University of Esfahan
چکیده [English]

The stereotypic images about gender are static and stable views that resist change and are thus repeated and reproduced. These stereotypes which are universal and common include subjectivities that are static and stable, and usually lack scientific foundation. Yet they play an important role in our understanding of the self and of others. This research concerns the examination and comparison of different types of gender stereotypes between male and female. The sample included 45 female (under45-70 year) 30 housekeeper female (45-70 year old), 30 male (under 45-70 year old), 30 males (45-70 years old). The subjects were selected randomly by cluster sampling. The instrument of study was Williams and Snell's (1994) the beliefs about female scale this scale comprises 15 subscales.
Internal consistency on 150 individuals was 0.92 by Cronbach's Alpha and validity was 0.83 by correlation with dysfunctional attitude scale (power et aI, 1994). The result showed that between gender stereo types in male and female there are significant differences in sub-scales (dominating, passive, vulnerable, emotional insight, interpersonal relationship, logical intelligence, problem solving power, appearance conscious, moral tendencies, irrational behaviours. In all of them, males have more stereotypes expect irrational behaviours.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Stereotypes
  • Gender
  • sex