شکاف جنسیتی در کاربرد کامپیوتر و اینترنت بررسی دانشجویان دانشگاه های شهر تهران

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)

2 کارشناس ارشد پژوهشگری

چکیده

پژوهش حاضر، که شکاف بین زنان و مردان را از نظر میزان، شیوه، و نوع استفاده از کامپیوتر و اینترنت مورد بررسی قرار می دهد، با استفاده از روش پیمایش و گردآوری اطلاعات با پرسش نامه انجام شده است و جامعه آماری آن را دانشجویان (دختر و پسر) مشغول به تحصیل در دانشگاه های دولتی تهران در پایه کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های علوم فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه، و هنر تشکیل می دهد.بر اساس یافته های پژوهش، جنسیت بر میزان استفاده از اینترنت تاثیرگذار است و دانشجویان پسر زمان بیش تری را صرف استفاده از کامپیوتر و اینترنت می کنند. نوع استفاده از اینترنت نیز بین دختران و پسران دانشجو متفاوت است؛ دختران دریافت و ارسال پست الکترونیکی، خرید کالا، و سرگرمی را ترجیح می دهند و پسران از اینترنت به منظور جست و جوی اطلاعات و دریافت خبر استفاده می کنند. بنابراین می توان گفت هم چنان که در دنیای واقعی، زنان به حفظ روابط با وابستگان، دوستان، و آشنایان اهمیت می دهند، از اینترنت نیز بدین منظور استفاده می کنند و کم تر در پی جست و جوی اطلاعات و کسب خبراند.

عنوان مقاله [English]

Gender Gap in Computer and the Internet Use: A Study among State-University Students in Tehran

نویسندگان [English]

  • Susan Bastanl 1
  • Shahnaz Mizban 2
1 Department of Social Sciences, Al-Zahra University
2 MA in Researching
چکیده [English]

Today's world is a world of communication. The use and expansion of the internet has recreational, scientific, and educational dimensions. The internet has grown to the extent that experts are debating over the explosion of information. In this regard, a type of inequality appears in the form of "digital divide" that exists at global, national, and individual levels; at the global the gap is between the developed, developing, and poor countries with respect to the socio-economic status, race, gender, and the like.
The focus of this research is on the study of the digital divide between vornen and men with respect to the amount and type of computer and internet usage. The study has been performed using the survey method. The information has been gathered using the questionnaire. The study's population consists of undergraduate and graduate students (male and female) studying at state universities in Tehran in the areas of engineering,
ocial sciences, sciences and arts.
The findings indicate that there is a significant relation between gender and the amount and type of the internet use. Male student spend more time on the internet and on the use of computers. The type of usage is also different between males and female; female student prefer receiving and sending emails, and purchasing goods; while male student use the internet to gain information and read the news. Therefore, it can be concluded that in the same manner that women tend to keep their ties with friends, relatives, and family in the world, they use their online communications for the same reasons and less to gain information and news, as men do

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Gap
  • Computer and the Internet Use
  • State Universities
  • Students
  • Digital Divide