بررسی عوامل مرتبط با سلامت روان زنان شاغل در بخش های مدیریتی، کارشناسی، و خدماتی مراکز غیردولتی شهر تهران

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

این پژوهش به بررسی عوامل مرتبط با سلامت روان زنان شاغل در بخش های مدیریتی، کارشناسی و خدماتی مراکز غیردولتی شهر تهران پرداخته است. بر اساس فهرست مراکز غیردولتی وزارت کار، از بین مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب، و مرکز، تعداد 400 آزمودنی انتخاب شد که از این تعداد، 359 نفر همکاری کردند. عوامل مورد بررسی، میزان حمایت همسر (در قالب مشارکت همسر در انجام کارهای خانه)، رضایت از ابعاد مختلف زندگی، تعارض نقش، شیوه های مقابله، حالات هیجانی تجربه شده در اثر اشتغال، و ارتباط این موارد با سلامت روان است.نتایج این پژوهش نشان داد که مقابله به شیوه جسمانی سازی، رضایت از زندگی، تعارض نقش، میزان درآمد، ساعات کار، و حالات هیجانی منفی تجربه شده در اثر اشتغال، عمده ترین عامل ایجاد اختلالات روان شناختی است. هم چنین، گروه مدیران و پزشکان، در مقایسه با گروه کارشناسان و گروه خدماتی، حالات هیجانی مثبت بیش تر و رضایت از زندگی بالاتری را نشان دادند و گروه خدماتی، در مقایسه با دو گروه دیگر، مشکلات روان شناختی بیش تر و حالات هیجانی منفی تری را تجربه کرده بودند.

عنوان مقاله [English]

Factors Relating to Mental Health of Women Employed in Managerial, Specialists, and Service Sectors

نویسندگان [English]

  • Zohre Khosravl 1
  • Mitra Khaqanl Far 2
1 Department of Psychology, Al-Zahra Univers'ty
2 MA in Women's Studies, Alzahra university
چکیده [English]

The present paper deals with factors pertaining to women's mental h who are employed in managerial, specialists and service sectors of governmental centres in Tehran. Based on a list provided by the Mini try Labour on non-governmental centres, among northern, southern, eastern. western districts and centres, 400 testable persons were selected out of will 359 persons cooperated. The factors under study were: the degree of suppo rendered by the spouse (participation in household's tasks), satisfaction 0 different aspects of life, role conflict, coping modes, and emotional states a experienced through employment. The aim was to establish whether these factors had relationships with mental health. The findings showed that coping through somatisation methods, life satisfaction, role conflict, income level, working hours, and negative emotional states experienced through employment were among the major psychological disorders. Likewise, the group of managers and the physicians, as compared to the specialists and the service group, showed more positive emotional states and higher life satisfaction levels. The service group, compared to other two groups, had experienced more psychological problems and more negative emotional state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Health
  • Employed Women
  • Spouse's Support,' Coping Modes