نشانه های فمینیسم در آثار سیمین دانشور

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ ادبیات، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز

چکیده

مطالبات حقوقی زنان در کشورهای غربی از سده نوزده میلادی، به صورت جنبش های فمینیستی شکل گرفت. این جنبش ها به سرعت در کشورهای در حال توسعه گسترش یافت و به گونه ها و شکل های مختلف ظاهر شد.سیمین دانشور، نخستین نویسنده زن ایرانی است که در تمام آثار خود، به شیوه های گوناگون، در پی بیان حقوق از دست رفته زنان است. او که به صراحت خود را فمینیست می داند، به نوعی از فمینیسم ایرانی و شرقی معتقد است که در آن از زیاده روی فمینیسم غربی خبری نیست. در فمینیسم دانشور جلوه هایی از فرهنگ دیرینه مردسالار، ناهنجاری های رفتاری مردان، مظلومیت و ستم دیدگی زنان، و بزرگداشت زن، آشکارا بازتاب می یابد.این نوشتار، بدون آن که بخواهد متن آثار دانشور را ساختارشکنی کند و در لایه های زیرین متن به جست و جوی عناصر فمینیستی بپردازد، نشانه های ساده و آشکاری از فمینیسم را، در سطح آثار دانشور، بازخوانی می کند و در یک تقسیم بندی کلی، برخی از جلوه های آن را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Signs of the Iranian Feminism in Simin Dilneshvar's Works

نویسندگان [English]

  • Kavus Hasanli 1
  • Oasern Sa/ari 2
1 Department of Persian Literature, University of Shiraz
2 MA PhD Student in Persian Literature, University of Shiraz
چکیده [English]

In the Western countries since the 19th century, women's legal demands took shape in the form of feminist movements. These movements rapidly spread to the developing countries evolving in different types and forms.
Simin Diineshvar is the first Iranian writer who, in all of her works and in different ways, seeks women's the lost rights. She explicitly calls herself a feminist believes in a type of Iranian and oriental feminism which lacks the exaggerated emphases put on and found in the Western feminism. Daneshvar's feminism openly includes and reflects some manifestations of the old patriarchy, male behavioural disorders, women's oppression, as well as their significance.
This essay avoids a deconstruction of Daneshvar's works and does not intend to search for feminist elements in deeper layers of her writing. Nonetheless, the essay attempts to retrieve the simple and transparent traces of feminism in her works and state them in a general classification.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Feminism
  • Iranian Feminism: Western Feminism
  • Simin Diineshvar, Feminine Writings
  • Patriarchy