عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر سازگاری زنان معاود در ایلام

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، اصفهان

2 کارشناس پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی، ایلام

چکیده

ایرانیان زیادی در نوبت های گوناگون مجبور به ترک خانه و کاشانهخود در کشور عراق و سکونت در شهرستان ایلام شده اند و با توجه به اینکه در همه پژوهش هایی که درباره سازگاری مهاجران با محیط جدیدشان انجام شده، تنها سرپرست خانوار (مرد) مورد مطالعه قرار گرفته است، هدف این پژوهش بررسی میزان سازگاری و تطبیق پذیری زنان ایرانی برگشته از عراق است. با به کارگیری پرسشنامه و مشاهده، سازگاری زنان معاود، که شامل سازگاری فرهنگی (میزان پذیرش سنت ها و آداب جامعه ایران در مورد غذا، لباس، رسوم اجتماعی و به کارگیری زبان فارسی) و رضایت مندی (میزان رضایت از امکانات اجتماعی، شیوه برخورد ایرانی ها و ایرانی یا عراقی تلقی کردن خود) آنان می شد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین سن افراد و سازگاری آنها پیوندی نیست ولی بین تاهل، تحصیلات، درآمد، تعداد فرزندان و نوع شغل افراد با میزان سازگاری آنها پیوندی معنادار وجود دارد. نکته قابل توجه این است که سازگاری بیشتر افراد در حد میانه بود و تعداد کمتری احساس می کردند که توانسته اند با محیط جدید کاملا سازگار شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socio-Economic Factors Affecting Repatriated Women's Adjustment in Ilam Province of Iran

نویسندگان [English]

  • Mansoor Haghighatiyan 1
  • Heyran PoorNajaf 2
1 Department of Social Sciences, Azad University of Dehaghan, Esfahan
2 SA in Reseaching, University of Medical Sciences,
چکیده [English]

In the past several decades many Iranians residing in Iraq have been forced to leave their homes there and return to Iran. The majority of them have taken residence in Ilam province. On the other hand, studies considering migrants' adjustment in their new places of residence usually focus on the adjustment of the head of the household, whom most often are men. The purpose of this study is to examine the adjustment of the Iranian women who have been forced to return to Iran (Mo 'iived = Repatriated).
Utilizing participant observation and a questionnaire, the Mo 'dved women's adjustment was measured. Adjustment had two dimensions: Cultural adjustment (that is; adoption of the Iranian traditions and ways of conduct in dress, food, social gatherings and the utilization of Persian language), and satisfaction (which included level of satisfaction with social facilities, of the way the Iranians treat them and whether or not they consider themselves as Iranians or Iraqis).
The results showed that age had no significant relations with adjustment, but the variables of marital status, education, income, number of children, and type of work, were significantly related to adjustment. It is noteworthy that the adjustment of the majority of respondents was at the level of medium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Repatriation
  • Cultural Adjustment
  • Satisfaction
  • Women
  • Socio-economic Factors