جامعه شناسی تاریخی سکولاریسم: بررسی جامعه شناختی قانون منع استفاده از علایم مذهبی در مدارس دولتی کشور فرانسه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان

2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان

چکیده

در نوشتار حاضر با استفاده از مطالعات جامعه شناسی تاریخی در مورد سکولاریسم و تحلیل روند شکل گیری سنت جمهوری و سکولار شدن کشور فرانسه، به تحلیل علل مطرح شدن قانون ممنوعیت استفاده از علایم مذهبی در مدارس دولتی این کشور می پردازیم. بدین منظور ابتدا با توجه به زمینه های تاریخی و جامعه شناختی موثر بر شکل گیری سنت جمهوری فرانسه، تعریفی از سکولاریسم، شهروندی و ارزش های جمهوری را ارایه و سپس بحث مربوط به قانون منع حجاب و عقاید مخالفان و موافقان آن را شرح می دهیم؛ در انتها نیز، موانع و چالش های قانونی احتمالی، که دولت فرانسه با آنها مواجه است، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.نتایج بحث نشان می دهد که مطرح شدن این قانون و مخالفت آشکار آن با حجاب دختران مسلمان، از ارزش های جمهوری فرانسه و روند سکولار شدن، که به نوبهخود ریشه در انقلاب کبیر فرانسه دارد، نشات می گیرد و دولتمردان فرانسه پای بندی به اصول سکولاریسم، جمهوری و ویژگی های یک شهروند را که بر اساس آنها فرانسوی ها وارد فرآیند جامعه پذیری می شوند، به عنوان عوامل اصلی مطرح شدن این قانون در نظر می گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Sociology of Secularism: ociological Study of Prohibition against the Use of Religious Symbols at the French Public Schools

نویسندگان [English]

  • Mas'ood KiyanPoor 1
  • Behjat Yazdkhasti 2
1 MA in Social Sciences, University of Esfahan
2 Department of Social Sciences, University of Esfahan
چکیده [English]

In this paaper, while focusing on the consequences of prohibition against the Of use religious symbols at the French public schools serving the Muslim community, we have tried to offer an analysis of the reasons behind passing The above  prohibition. In so doing, we have drawn upon data from historical SX:1oto:::~[\/ and upon the roots of the formation of the republican tradition of ~. The Requblic of France. To this end, definitions of republican values, citirzenship. and secularism are presented. Then a sketch of the ideas of both proponents and opponents of such a law are provided. At the end, the possible legal challenges to, and impediments of confronting French government are considered. The result of the study indicates that the French legislators enacted the law by emphasizing the definition of republican - ., principles and the concept of citizenship thereof accordingly. They also '0 intend to modify the trends of immigration into their country in order to – prevent fundamentalist Muslims from entering France, while making it easier for non-fundamentalist Muslims to gain admittance to France.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • Secularization
  • Republicanism
  • Prohibition against the Use of Religious Symbols
  • Citizenship