بررسی شیوه های ارتباط شبکه ای زنان کارآفرین ایرانی و تاثیر آن در راه اندازی کسب و کار

نویسندگان

1 رئیس مرکز کارآفرینی دانشکدۀ فنی و مهندسی گلپایگان

2 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

کارآفرینی در ایران پدیده یی نو و پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، خصوصا کارآفرینی زنان، بسیار محدود است، بنابراین، در سالهای اخیر به رغم تمایل بیشتر زنان ایرانی به داشتن مشارکت اقتصادی و اجتماعی و خصوصا تحصیلات عالی، متاسفانه قادر به بهره مندی از مشارکت آنان در امور اقتصادی جامعه نیستیم.بر اساس پژوهش های کارآفرینی، ایجاد انگیزه، ارایه الگوی نقش، ارایهمشاوره های تخصصی، و همچنین دسترسی آسانتر به فرصت ها، اطلاعات و منابع، چهار اثر مهم شبکه های کارآفرینی اند. پژوهش های کارآفرینی زنان نیز نشان می دهد که زنان کارآفرین، بیشتر از شبکه های شخصی بهره مند می شوند و حمایت عاطفی مهمترین نقشی است که شبکه های شخصی در مرحله راه اندازی کسب و کار بر عهده دارند.به منظور دریافت شناخت کلی از کسب و کار زنان کارآفرین ایرانی و عوامل موثر بر راه اندازی کسب و کار کارآفرینانه آنان، پژوهشی وسیع و ملی در جامعهزنان کارآفرین دانشگاهی ایران، با استفاده از پرسش نامه ای که بدین منظور طراحی، و یا نظر خبرگان کارآفرینی و انجام پیش آزمون اصلاح شد، صورت گرفت.بر اساس این نوشتار، که قسمتی از نتایج این پژوهش را ارایه می کند، خانوادهنزدیک زنان کارآفرین (همسر، فرزندان، والدین)، مهمترین پشتیبان آنان اند و حمایت عاطفی بیشترین کمکی است که زنان کارآفرین از شبکهخود دریافت می کنند. کمک مالی نیز در آخرین مرتبه قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Iranian Women Entrepreneurs' Networks and Business Start-up

نویسندگان [English]

  • Zahra Arast' 1
  • MohammadReza Akbari Jowkari 2
1 Entrepreneurship Centre, Golpaygan School of Engineering
2 Department of Industrial Engineering, Sharif University of Technology
چکیده [English]

In Iran, entrepreneurship is a new phenomena and the research on this subject, especially when it comes to women's entrepreneurship, is very united, Despite the fact that most Iranian women are participating in socio- economic activities and higher education in particular, the society does not r- ap all the rewards of their socio-economic participation.
 
Based on entrepreneurship research, entrepreneurship networks have four outcomes: motivation, presentation of the models roles, customized consultations, and the facilitated access to resources. The research on omen's entrepreneurship indicates that women utilize rather personal vorks and the affective support and that this is the most important role of ~ sonal networks in start-up process.
rder to gain a general understanding about the knowledge of the Iranian en concerning the business and factors that influence the start-up cess, an extensive national research was conducted on educated women ~ reneur population. A questionnaire, which was later expert-modified re-tested, was devised for such subject. This paper is a partial ~ -;> tation about women's entrepreneurs' networks. The results show that ost important supporters of the Iranian women entrepreneurs are their mediate relatives that are their husbands and children or their parents. fective support is the most and financial gain is the least important factors them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • Women
  • Iran
  • Network
  • Family