شناخت و تحلیل سازه های موفقیت شرکت های تعاونی زنان در ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد توسعۀ روستایی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد توسعۀ روستایی، دانشگاه صنعتی اصفهان

4 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تعاونی ها از بخش های مهم اقتصادی کشور به شمار می روند که سهمی چشم گیر در اشتغال دارند. در دو دهه گذشته، تعاونی های زنان در زمینه های گوناگون پایه گذاری شده و گسترش یافته اند. این تعاونی ها برای بهبود کارکرد خود همراه به سازه های موثر بر موفقیت و داد و ستد تجربه توجه داشته اند. بر این اساس، این پژوهش برای شناسایی سازه های موثر بر موفقیت تعاونی های زنان در ایران به شیوه توصیفی - پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 1500 نفر از کارشناسان وزارت تعاون وظ نفر از اعضایهیات مدیره تعاونی های یاد شده بودند که از این میان 153 نفر از کارشناسان وزارت تعاون و 453 نفر از اعضایهیات مدیره برای نمونه پژوهش گزیده شدند. داده های پژوهش با پرسش نامه گردآوری شد. روایی پرسش نامه را شماری از کارشناسان موضوعی تایید کردند. پایایی آزمون اصلی پژوهش با آلفای کرونباخ برای پرسش نامه کارشناسان 0.84 و برای پرسش نامه اعضایهیات مدیره 0.99 بود که نشان دهنده پایایی بالای این مقیاس ها برای سنجش متغیر اصلی پژوهش یعنی موفقیت است.تحلیل عاملی دیدگاه اعضایهیات مدیره نشان داد که این چهار سازه بر روی هم 66.5 درصد از واریانس موفقیت تعاونی ها را تبیین می کند: 1) بهبود محیط روان شناختی و انگیزش تعاونی ها، ب) برخورداری از محیط توان مندساز و پشتی بان بیرونی، پ) افزایش توان مندی های مدیریتی و سازمانی شرکت ها، و ت) بهبود توان مندی های بازاریابی و بازاررسانی. تحلیل عاملی دیدگاه کارشناسان نیز یافته هایی همانند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women's Cooperatives in Iran: Recognition and analysis of Success

نویسندگان [English]

  • Hosein Sha'banAli Fami 1
  • Shahla Choobchiyan 2
  • Ma'sooms RahimZade 3
  • Fateme Rasooli 4
1 Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran
2 MA in Rural Development, University of Tehran
3 MA in Rural Development, Esfahan University of Technology
4 MA in Agricultural Promotion and Education, Tarbiyat-e Modarres University
چکیده [English]

Cooperation is one of the important economic sectors of the country and conrributes significantly to the employment generation. During the past two decades, female cooperatives have been extended through the country. One of the paramount endeavours of these cooperatives has been to explore and s: share the factors of success. Accordingly, this study was conducted to . identify factors influencing female cooperatives success in Iran. A descriptive-survey research design was adapted for the study. The statistical opulation of the study consisted of 1500 of the expert officials from ministry of cooperative and 12,819 of the members of managerial board om female cooperatives, out of which 153 expert officials and 453 embers of managerial board were selected as a sample, using a multi-stage samp ling technique. A specific questionnaire was developed for the study.
 
 
 
factor analysis of the view points of the members of managerial board ~e -ealed about 66.5 percent of the variance of success. This analysis entified four main factors affecting the success of women's cooperatives iz., improving psychological and motivational environment of the ooperatives, getting support from the able and supportive exteriority, proving managerial and organizational competencies of the cooperatives d enhancing and improving capabilities of cooperatives' marketing. . alysis of the viewpoints of another group showed similar results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female Cooperatives
  • Success
  • Enabling Environment
  • Motivational Environment
  • Marketing