مقایسه سویه های متفاوت رضامندی از زنده گی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

از دیدگاه سامانه ای، زن و شوهر زیر سامانه والدین را می سازند. کارکرد مطلوب خانواده در گرو کارآمدی این زیر سامانه است. رضایت زن و شوهر از پیوند دو سویه بین فردی آنان به رشد و شکوفایی آنان و نیز فرزندان شان کمکی شایان می کند. در این پژوهش، رضامندی از زنده گی زناشویی در سویه های گوناگون آن و کیفیت پیوند زناشویی در زنان شاغل و خانه دار مقایسه شده است.نمونه آماری پژوهش در بر گیرنده 400 زن از شهر تهران بود که در پنج سال گذشته ازدواج کرده و از این میان، 200 نفر شاغل و 200 نفر خانه دار بودند. برای گردآوری داده ها، هم زمان پرسش نامه وضعیت زناشویی گلومبوک - راست و پرسش نامه رضامندی زناشویی انریچ به کار گرفته شد. داده های به دست آمده با روش های آمار توصیفی و آزمون t بررسی شد.یافته ها نشان داد که در زنان شاغل رضامندی زناشویی در چندین سویه از زنان خانه دار بهتر و عوامل تهدید کننده ازدواج در آنان از زنان خانه دار کم تر است. این نشان می دهد که زنان شاغل مشکلات کم تری در زمینه تحریف آرمانی و مسایل شخصیتی شوهر خود دارند و پیوند آنان با همسرشان نیرومند تر است. هم چنین، زنان شاغل از پیوند جنسی شان راضی تر بودند. از این گذشته، در محیط خانه نقش های زن و شوهر به هم نزدیک تر شده و ساختار خانواده در حال دگرگونی به سوی مشارکت بیش تر بود. به هر رو، رضایت از وضع زندگی زناشویی در میان زنان بررسی شده پایین بود (شاغل 16.5 و خانه دار 23.5) که این نیازمند توجه و کمک بیش تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marital Satisfaction among Employed and House-Wife Women

نویسنده [English]

  • AshrafSadat Moosavi
Department of Psychology, University of AIZahra
چکیده [English]

According to systems theory, husband and wife constitute a parent subsystem on which depends a healthy family functioning. Husband and wife satisfaction is related to their interaction and to how they nurture each other and their children. The aim of this study is to investigate aspects of marital satisfaction and marital status among employed and housewife women in Tehran. A sample of 400 married (less than 5 years) women were chosen and classed in two groups: 200 employed and 200 housewives. They filled GRIMM and ENRlCH questionnaires. The results were analyzed using t-test and frequency percentage methods.
Findings showed that the employed women were more satisfied with their marriage and had fewer problems with their husband's idealistic distortion, and their personality issues. They communicated better with their husbands and resolved conflicts more effectively. They were also more satisfied with their sexual relationships, and their family structure moved towards egalitarian style. Almost 40 percent of the subjects were not satisfied with their marriage reporting it as 'poor', 'bad', 'severe problems', and 'very severe problems'. Concerning the employed women, 16.5 percent of them, compared to 23.5 percent of housewives described their marriage with 'severe problems', and 'very severe problems' that could threaten the marriage. These findings imply that the women's employment had no negative effects on their marital satisfaction, and that employed women were more satisfied with their marriage. It seems that the issue of marital satisfaction needs more attention, help, and treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employed Women
  • House-Wife Women
  • marital satisfaction
  • Marital State