احساس ناسازگاری میان نقش های اجتماعی و خانوادگی در زنان

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی

چکیده

در این پژوهش، زمینه های ناسازگاری نقش های اجتماعی و خانوادگی در زنان بررسی شده است. بر این اساس، در کنار واکاوی دیدگاه های گوناگون درباره نقش های اجتماعی و خانوادگی، به ناسازگاری نقش در آن ها توجه شده است. جامعه آماری پژوهش زنان همسردار جوان (20 تا 35 ساله) شهر شیراز است که دست کم یک سال از زندگی مشترکشان گذشته باشد. نمونه آماری در برگیرنده 287 نفر بوده است. ابزار پژوهش پرسش نامه است و ناسازگاری نقش در هشت زمینه سنجیده شد: تحصیل، کار، مدیریت مالی، کارخانه گی، پیوندهای جنسی و عاطفی، پیوندهای خانواده گی و دوستی، گذران اوقات فراغت، و نگه داری و پرورش فرزندان برای تجزیه و تحلیل داده ها روش های آمار توصیفی و آزمون های معناداری به کار رفت.یافته ها نشان می دهند که زنان ناسازگاری نقش را در هر هشت زمینه بررسی شده تجزیه می کنند، هر چند اندازه آن، به طور متوسط کم نموده شده است. آنان در زمینه پیوند خانوادگی کم ترین و در زمینه مدیریت مالی بیش ترین میزان ناسازگاری را احساس می کنند. هم چنین، یافته های این پژوهش درباره هم بستگی متغیرهای مستقل با ناسازگاری نقش، نشان داد که با افزایش سن مرد، افزایش زمان ازدواج، و بالا رفتن ساعت کار زن، ناسازگاری نقش کلی افزایش می یابد، ولی با افزایش تحصیلات زن و شوهر و افزایش درآمد، این ناسازگاری کاسته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feeling Incongruence between Social and Family Roles in Women

نویسندگان [English]

  • Khadiie Safiri 1
  • Zahra Zare' 2
1 Department of Social Sciences, AI-Zahra University
2 MA in Social Science Research
چکیده [English]

this paper discusses some aspects relating to incongruence of social and il .. roles in women. Thus, along with investigating various perspectives concerning social and family roles, special attention is given to their gruence. The statistical society of the study consists of married young 'lin}women(20 to 30 years of age) in Shiraz city, who have been married at least for one year. The statistical sample includes 287 persons. The research instrument is the questionnaire which measures role incongruence in eight aspects: education, employment, financial management, domestic work, sexual and affective ties, family and friendship ties, leisure, and the child­_ -. For data analysis, descriptive statistics and significance testing methods were used.
The findings show that women experience the role incongruence in all eight aspects although the degree of such experiencing has been downplayed. women feel the least incongruence within the family and the most gruence in financial management. Concerning the relationship between  inendent variables and role incongruence, it was also revealed that as the -busband gets older, marriages grows longer, and woman's working hours _ -e- ases, the overall role incongruence rises. Yet, along with an increase in le's education and income this incongruence diminishes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Role
  • Marriage
  • Role Incongruence
  • housekeeping
  • Employment
  • education
  • Mothering