بررسی میزان خشونت تجربه شده در زنان دارای همسر معتاد

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی، سازمان بهزیستی استان چهارمحال بختیاری

2 استادیار و عضو هیأت علمی گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد خورسگان

3 کارشناس پیشگیری، معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده

اعتیاد یکی از معضلاتی است که امروزه نه تنها زنده گی میلیون ها انسان را به خطر انداخته، بلکه خانواده و نزدیکان آن ها را نیز با مشکلات زیادی روبه رو ساخته است. در این پژوهش توصیفی و مقایسه ای، میزان خشونت تجربه شده همسران معتادان در مقایسه با خشونت تجربه شده همسران نامعتادان بررسی شده است. بر این اساس، به تصادف، 107 نفر از همسران معتادان خود معرف مرکز ترک اعتیاد شهر هفشجان از استان چهار محال بختیاری که برای انجام مشاوره خانواده مراجعه کرده بودند و 107 نفر از نامعتادان که از نظر سن، وضعیت شغلی، اقتصادی، و مدرک تحصیلی با گروه نخست هم تا شده بودند، انتخاب و با استفاده از پرسش نامه پژوهش گر ساخته میزان خشونت تجربه شده ارزیابی شدند. برای بررسی میزان حمایت اجتماعی زنان نیز از پرسش نامه پروسیدانو استفاده شد.یافته ها نشان داد تفاوت میانگین کلی نمره های همسران معتادان و نامعتادان در خشونت تجربه شده و هم چنین زیر آزمون های آن معنادار است. هم چنین، در هر دو گروه، تفاوت بین میزان تحصیلات و وضعیت شغلی افراد با خشونت تجربه شده معنادار بود و در گروه نامعتادان نیز، میزان تحصیلات زنان با میزان خشونت تجربه شده آن ها ارتباطی معنادار داشت. در گروه نامعتادان هم بستگی میزان حمایت اجتماعی با خشونت تجربه شده منفی و معنادار بود؛ در حالی که این هم بستگی در گروه معتادان دیده نشد. در گروه معتادان نیز هم بستگی سطح درآمد با میزان خشونت تجربه شده معنادار بود. میان شمار فرزندان و طول مدت ازدواج با خشونت تجربه شده در هیچ یک از دو گروه هم بسته گی معناداری دیده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment and Comparison of Rate of Violence Experienced by Wives of Addicts and Non-Addicts

نویسندگان [English]

  • Daryoosh Jalali 1
  • Asghar Aghai 2
  • Jahanbakhsh Rahbariyan 3
1 MA in Psychology Asghar
2 Department of Psychology, Azad University of Khorasqan
3 SA Welfare Organization of Chahar Mahal va Bakhtlvarl Province
چکیده [English]

Addiction is a serious problem which threatens millions of people. Addiction ot only affects the individuals, it also confronts the family with a multitude f problems. The aim of this paper is to compare the rate of violence as •.. .perienced among wives of addicts and non-addicts. Among addicts who arne to our counselling centre, seeking treatment to quit their addiction, 107 .~ their wives were selected through random cluster sampling, and compared ~ ith 107 wives of non-addicts, in terms of their age, economic and educational status, and occupational situation, in Hafshejan city. The rate of e .perienced violence was assessed with researcher's inventory. The rate of omen's social support was evaluated with Procidano's Inventory. The lidity of this inventory was 0.81.
The distinction of achieved violence number between the two groups and sub-scales was shown to be significant, using ANOV A. The rate of e .perienced violence was significant with the education level among safe ",> oups. There was negative correlation between the level of social support and violence experienced rate in non-addict group but that was not significant in addict group. The income level was significant with violence experienced rate in addict group. The number of children and years of arriage were not significant in relation to experienced violence neither in on-addict nor in addict group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence against Women
  • Experience Violence
  • Addiction
  • Social Support
  • Wives of Addicts