جایگاه زن در هنر تجسمی امروز ایران

10.22051/jwsps.2006.1260

چکیده

نگاهی به تاریخ روی دادهای اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی ایران نشان می دهد که رخ دادهای بزرگ اجتماعی تاثیری مثبت یا منفی بر نقش های زنان دارد و نقش های ناپویا را به جنبش درآورده و زنان بیش ترین تاثیر مثبت را از روی دادهای یادشده پذیرفته اند. در ایران چندین پدیده بر پویایی نقش زنان تاثیر داشته است: دگرگونی هایی هم چون نوگرایی (مدرنیزاسیون) با سویه های خوش آیند و ناخوش آیند آن از دو سده پیش تا کنون و آغاز داد و ستدهای دانش گوناگون سیاسی، اجتماعی، خانواده گی، و پرورشی، دگرگونی ها اندیشه گی و اجتماعی و فرهنگی پدید آمده در انقلاب اسلامی ایران، دوره هویت یابی، و ویژگی های نوین جهانی شدن، هر یک به گونهای در دگرگون شدن نقش زن دست داشته است. در قلمروی هنر، می توان پایه گذاری مدرسه ها و دانشکده های هنری را نیز به آن افزود. در این راه زنان هنرمند برجستهای به آفرینش هنری پرداختند که در این نوشتار، آثار آنان دسته بندی و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها