شناسایی و رتبه بندی عامل های موثر در گماشته نشدن زنان به پست های مدیریتی در سازمان های دولتی استان یزد

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه یزد

چکیده

شمار اندکی از زنان به پست های مدیریتی بخش دولتی ایران گماشته شده اند و شمار آنان در پست های مدیریتی سطح بالا کم تر است. فراهم سازی راه بردهای مناسب برای رفع این کاستی و افزایش شمار زنان در پست های مدیریتی بخش دولتی، در گروه شناسایی عامل های پدید آورنده این وضع (عامل های پدید آورنده سقف شیشه ای) است که این کار با بررسی پیشینه پژوهش شدنی است. در این نوشتار، با بررسی پیشینه پژوهش، عامل های پدید آورنده سقف شیشهای شناسایی می شود. سپس با بهره گیری از دیدگاه های کارشناسان و روش دلفی، این عامل ها در یک نمودار درختی با چهار بعد و بیست و هفت عامل رسم و با روش های آماری و شیوه های تصمیم گیری چند معیاره رتبه بندی شد. نتایج نشان داد که عامل های فرهنگی و اجتماعی بیش ترین تاثیر را در گماشته نشدن زنان به پست های مدیریتی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking the Barriers of Women's Promotion to Managerial Positions: A case study ofYazd province's public sector

نویسنده [English]

  • Seiyedl-labibollah MirGhafoori
Department of Management, University of Yazd
چکیده [English]

Few women currently hold management positions in Iran's public sector. This situation is particularly marked at the chief executive level. The development of positive strategies to address this situation, and ultimately to increase the number of women in public service chief executive positions, can be informed by the wealth of information of international literature on barriers to women's career advancement. In this article we investigated the literature on barriers to women's advancement. By using expert's opinion and Delphi technique, these barriers are classified into four dimensions and twenty seven factors. Finally we used statistical methods and MCDM techniques and ranked these barriers. The findings of this ranking show that cultural and social factors are the most important barriers to women's advancement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glass Ceiling
  • Barriers
  • MCDM
  • Topsis
  • AHP