بررسی رابطه جامعه پذیری و نگرش دختران به ارزش های سنتی و مدرن در زمینه روابط بین شخصی دو جنس پیش از ازدواج

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

این پژوهش با دو هدف بررسی چه گونه گی نگرش دختران جوان به دوستی و معاشرت پیش از ازدواج، و هم چنین بررسی رابطه زمینه های فرهنگی جامعه پذیری با نگرش دختران به دوستی و معاشرت پیش از ازدواج انجام شده است. برای این کار، 360 نفر از دختران دانش جو از دانشگاه های شیراز 253) نفر( و علوم پزشکی شیراز 107) نفر( با میانگین سنی 21.9 سال به شیوه پیمایشی بررسی شدند.یافته ها نشان داد که نگرش و سوگیری بیش از نیمی از دختران دانش جو 55.6) درصد( به این گونه دوستی ها میانه بوده است. تحلیل های دو متغیره نشان داد که هم بسته گی نگرش دختران به روابط پیش از ازدواج، با متغیرهای اولویت های ارزشی، باورهای دینی، پای بندی به ارزش های دینی، نگرش دوستان، نگرش خانواده، تحصیلات پدر و مادر، دانشگاه محل تحصیل، و برخی ابزارهای رسانه ای، معنادار بوده است؛ در حالی که هم بسته گی آن با زمان حضور در دانشگاه و به کارگیری ابزارهای رسانهای هم چون روزنامه و مجله معنادار نبوده است. تحلیل چند متغیره نیز نشان داد که تنها سه متغیر پای بندی به ارزش های دینی، نگرش دوستان، و نگرش خانواده، بر روی هم 60.5 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کند که در این میان، موثرترین متغیر، پای بند به ارزش های دینی بوده است. به طور کلی، می توان گفت اگر چه دگرگونی های این گستره از روابط، به سوی ارزش های مدرن پیش می رود، اما دختران، هم چنان گذشته، میان ارزش های سنتی و مدرن سرگردان اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Traditional and Modern Values among Girls Residing in Shirb

نویسندگان [English]

  • Mjid Movahhed 1
  • MohammadTaghi Abbas; Shavazi 2
1 Department of Social Sciences, University of Shiraz
2 M.A. in Sociology, University of Shiraz
چکیده [English]

The objectives of this study were:
1.To examine girls' attitudes toward premarital dating and friendship.
 
2.To explore the relationship between cultural grounds of socialization and girls' attitude towards premarital dating and friendship.
 
U ing the survey method, a sample of 360 girls from Shiraz University (253 gi ), and Shiraz Medical Sciences University (107 girls) with a mean age of : .9 was selected. The descriptive findings showed that over half of the girls
 
.:- -.6 percent) had a moderate attitude toward this kind of relationship (girls negative attitude were 23.5 percent), and girls with positive attitude . re 11.9 percent).
 
inferential analysis indicated, out of independent variables, priorities of 'eriaVpost-material values, religious beliefs, persistence on religious . family attitude, friend's attitude, mother and father education, rsity type and use of some mass media had a significant relationship girls' attitude. But duration of study in university, and use of magazines ewspapers did not have a significant relationship with the dependent variable
Using a multi-variable regression analysis with the aim of determining the '" model's soundness was indicative of three variables: persistence on religious values friend's attitude, and family attitude explained 60.5 percent ofdependent variable's variance. Although in the area of the opposite sex interpsonal relationship, the trend changes is moving toward positive attitude and modem values, but girls, at present, are amazed at an area between the traditional and modem values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Girls
  • Socialization
  • Traditional and Modern Values
  • Premarital Relationship