بررسی رابطه آندروژنی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی در زنان

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 مربی گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اردبیل

چکیده

سازگاری زناشویی یکی از برجسته ترین موضوع های تاثیرپذیر از متغیرهای روان شناختی و شخصیتی است. یافته های پژوهشی نشان داده است که افراد آندروژن سازگاری و سلامت روانی بیش تری دارند. در این پژوهش نیز رابطه آندروژنی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی در زنان بررسی شده است. نمونه پژوهش دربردارنده 200 آزمودنی زن است که با روش نمونه گیری تصادفی طبقهای از میان زنان کارمند شهر اردبیل گزیده شدند. داده ها با پرسش نامه نقش جنسیتی بم، پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ، و مقیاس سازگاری زناشویی اسپنی یر گردآوری و با روش های هم بسته گی پی یرسون، رگرسیون چند متغیره، و آزمون t بررسی شدند.یافته ها نشان داد هم بسته گی سازگاری زناشویی زنان با آندروژنی (r=0.38) و سلامت روانی (r=0.35) هم سو و معنادار (P=0.01) و رابطهای چند متغیره است. هم چنین زنان با آندروژنی بیش تر، سازگاری زناشویی بهتری از زنان با آندروژنی کم تر دارند. یافته ها نشان داد که زنان با آندروژنی کم، دارای افسرده گی، اضطراب، نا به سامانی در کارکرد اجتماعی، و دردهای بدنی بیش تری هستند و سازگاری زناشویی در آنان کم تر است. یافته های این پژوهش با یافته های پژوهش های دیگر هم خوانی دارد. توجه به نقش آندروژنی در مشاوره های پیش از زناشویی و هم چنین کاربرد آن در مراکز درمانی و بالینی از راه کارهای عملی این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of Androgyny and Mental Health with Marital Adjustment in Women

نویسندگان [English]

  • Abbas Abolqhaserni 1
  • Azar Kiyamarsi 2
1 Department of Psychology, Mohaghghegh-e Ardabili University
2 Department of Psychology, Azad University of Ardabil
چکیده [English]

Marital adjustment of subjects is under the influence of personality and psychological variables. The purpose of this study was to determine whether there was a relationship between androgyny and mental health with marital adjustment in married women. The results showed that androgyny provided adjustment and mental health. The sample consisted of 200 married women who were selected through random sampling method. The subjects completed the General Health Questionnaire, Spanners Dyadic Adjustment Scale, and Sex Role Questionnaire. The findings showed that androgyny is related to marital adjustment (r = 0.38). The results also indicated that that mental health is related to marital adjustment (r = 0.35). The result of multiple regression showed that a significant correlation exists between predictive variables (androgyny and mental health) and the criterion variable (marital adjustment). These findings are fairly in line with those of other studies, and emphasize that the sex types in the premarital counselling of the youth, can be applied in clinical and therapeutic centres, from the strategic point of this paper

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Health
  • Marital Adjustment