تاثیر فن آوری اطلاعات بر اشتغال زنان، بررسی مقطعی بین کشوری

نویسندگان

1 استاد دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)

2 کارشناس پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این نوشتار اثر فن آوری و به ویژه فن آوری اطلاعات بر اشتغال زنان با به کارگیری داده های مقطعی بین کشوری بررسی می شود. سپس دو گروه از کشورها، ایران (کاربران پویا و واپسین ها) با کشورهای دیگر (رهبران و رهبران بالقوه) مقایسه خواهد شد. برای این کار آزمون های رگرسیون خطی و غیر خطی به کار گرفته شده است. متغیرهای مستقل آزمون نوآوری در فن آوری، نوآوری های تازه (فن آوری اطلاعات)، نوآوری های پیشین، و مهارتهای انسانی، و متغیرهای وابسته آزمون نیز نرخ فعالیت اقتصادی، درآمد و افزایش توان مندی زنان است. داده های پژوهش از آمارهای آمده در گزارش توسعه انسانی 2001 گرد آمده است.یافته ها نشان می دهد که فن آوری اطلاعات تاثیری معنادار بر نرخ فعالیت اقتصادی زنان نداشته است، اما تاثیر آن بر میزان درآمد و افزایش توان مندی آنان معنادار بوده است؛ با این تفاوت که تاثیر فن آوری اطلاعات بر درآمد زنان در کوتاه مدت مثبت است و سپس با گذشت زمان کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Technology and Women's Employment

نویسندگان [English]

  • Zahra Atshart 1
  • Farah Rarnazanl 2
1 Department of Social Sciences, Al-Zahra University
2 M.A. in Women Researches, AI-Zahra University
چکیده [English]

This paper examines the impact of technology in general and information technology in particular, on employment of women. In so doing cross­country data are applied, and linear and non-linear regression models are used. The independent variables of the model include indices for the following categories: technology creation, diffusion of recent innovation, diffusion of old innovation, human skill. The dependent variables of the model are: the rate of women's economic activity, income, gender empowerment measure. The results show that IT has not had a significant effect on the rate of women's economic activity, but it bears a significant effect on women's income and gender empowerment measure. Although the immediate effect of information technology on women's income was positive, but this effect has gradually been reduced. In regard to the impact of IT on activity rate of women and GEM (gender empowerment measure) the results indicate that there is no significant difference between Iran and other countries. Nevertheless, the impact of IT on women's income in Iran has been significantly higher than that of other countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Qualitative and Quantitative Development
  • Indices of Access to Technology