بررسی عوامل موثر بر خطرپذیری و درک خطر در زنان شالی کار شهرستان رشت در سال کشت 84-83

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی، دانشگاه تهران

2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

فرآیند تولید در بخش کشاورزی و وابسته گی شدید این بخش به طبیعت و شرایط آب و هوایی و اثرپذیری آن از آفت ها و بیماری های نباتی، آن را متفاوت از دیگر زمینه های تولید و تجارت، و پر خطر و هم راه با خطر برای کشاورزان ساخته است. این، در حالی است که گروه بزرگی از کشاورزان ما، که سه کالای بنیادی و راهبردی کشاورزی (گندم، برنج، و جو) کشت می کنند، خرده پا هستند و از این رو، در برابر نشیب و فرازهای بازارهای داخلی و رقابت های خارجی آسیب پذیر اند. بخش کشاورزی برای رسیدن به اهداف توسعه باید بتواند از ظرفیت های نیروی انسانی خود - که نیمی از آن زنان اند - بهره کافی ببرد. در این میان، زنان روستایی، به ویژه آنان که سرپرست خانوار اند، بیش از دیگران در معرض خطر و از دیدگاه اقتصادی نیز معمولا شکننده تر اند. با نگرش به این که زنان، به ویژه در نوار شمالی ایران، بخشی عمده از کار کشاورزی را بر دوش دارند، نمی توان نقش و جایگاه آنان را در این بخش نادیده انگاشت.در این پژوهش، عوامل موثر بر خطرپذیری و درک خطر در زنان شالی کار شهرستان رشت، در سال کشت 83-84 بررسی شده است. برای این کار، 182 نفر از زنان شالی کار، از 5 بخش این شهرستان به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی گزیده شدند و با آنان گفت و گو شد. یافته ها نشان داد که بیش تر زنان شالی کار در برابر خطر بی تفاوت بودند. هم چنین سن، پیشینه شالی کاری، و شمار اعضای خانوار، رابطه ای منفی و معنادار، و میزان سواد، سطح زیر کشت برنج، مقدار زمین ملکی شالی کار، و درآمد سالیانه از فروش برنج، رابطه ای مثبت و معنادار با خطرپذیری دارد. بررسی های مقایسه ای نیز تفاوتی معنادار در خطرپذیری شالی کاران با مالکیت های گوناگونی نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Taking and Risk Perception by Female Rice Growers in Rasht Couney

نویسندگان [English]

  • Negin Fallah Haghighi 1
  • Shapoor Zarifiyan 2
1 M.A. in Agricultural Sciences, University of Tehran
2 Department of Agricultural Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

Production process in agricnltural sector is highiy dependent on natural climatic conditions; its exposure to diseases and pests are factors which distinguishes agriculture from other economic activities. These factors make agriculture a risky activity. In addition, the majority of farmers active in ltivation of strategic and main foods such as whear, rice and barley are llholders. They are highly vulnerable to fluctuation of local and national markets and the pressures of international competition. In fact, to reach deveIoprnenr goals as set for agricnlturai sector, its human-resource capacity should be optimally utilized, of which women constitute a main part. Rural omen, especially those heading their families, face more risks compared to ir COunte'1"'rts, and arc economicaliy fragile. Women of the Northern Iran mprise a substantial part of the agricultural labor force, thus attention to be paid to their working and living conditions.
 
The main objective of the present research is to study factors affecting the ,adoption of risk by female rice grOWers. It was condncted in Rasht County in 2005 The stratified random sampling technique was applied and 182 female rice- growers were selected out of five districts of the county, and were . 'ed. The result showed that the majority of female rice growers were tra1. The study also revealed that there was significant negative relaationship among age, experience (of rice growing), the family size, and The level of adoption of risk. There was significant positive relationship . - _ .. between literacy level, the lands allotted to rice growing, the size of landholding, rice income, and the level of risk taking. The resnlt of comoarative studies showed that rice growers with different style of landhoiding had significant differences in terms of risk adoption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female Rice Growers
  • Risk Adoption
  • Rasht County