پی آمد مهاجرت انفرادی مردان بر کارکرد زنان در مناطق روستایی (مطالعه موردی روستاهای بند پی شرقی، مازندران)

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی گروه مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

مطالعه حاضر، به تشخیص عمیق تر ارتباط دوگانه ی مهاجرت مردان و کارکرد زنان روستایی می پردازد، تا با مرتبط ساختن شرایط موجود با نیازهای زنان، آنان را برای انطباق با شرایط تازه یاری دهد. در این مقاله، بر آن ایم تا به این پرسش پاسخ دهیم که چه گونه زنان خانوارهایی که سرپرست آنان به طور کوتاه مدت مهاجرت کرده اند، از عهده ی موقعیت و معیشت خود و خانواده شان بر می آیند؛ و به طور کلی، غیبت همسر چه تأثیری بر تجارب مدیریتی زنان روستایی خواهد داشت. بنابراین، به همان اندازه که این تحقیق بر عوامل اقتصادی مهاجرت اشاره می کند، به عوامل غیر اقتصادی نیز می پردازد. مقاله ی حاضر، بر گرفته از پژوهشی است در استان مازندران که نشان می دهد زنان روستایی شهرستان بابل، و از جمله بخش بندپی شرقی، همانند دیگر زنان شمال ایران، افزون بر انجام امر مربوط به خانه داری و نگه داری کودکان، در امور تولید اقتصادی نیز پابه پای مردان کار می کنند. در چنین شرایطی، زن، تحت سرپرستی مرد و به عنوان کارگر خانوادگی بدون مزد به شمار می رود؛ از این رو، نه تنها هیچ دخالتی در مدیریت و بازاریابی، که هیچ کنترلی نیز بر درآمد حاصله ندارد. این وضع، با مهاجرت مردان دچار دگرگونی هایی می شود که به رغم افزایش مسئولیت زن و گاه، مدیریت تولید، هم چنان به او به عنوان همسر مرد مهاجر نگریسته می شود و از امکانات سرپرست خانوار بهره مند نمی گردد. در چنین شرایطی، زنان، مدیریت خانه و واحد اقتصادی را بر عهده می گیرند. در حالی که حاکمیت فرهنگ مردسالار، روستا، مانع واگذاری کامل اختیارات به زن می شود. نتایج تحقیقات نشان داد که زنان، در نبود مردان برای جای گزینی نیروی کار تلاش می کنند، اما قدرت تصمیم گیری زیادی ندارند. این، در حالی است که غیبت مردان، تا حدودی امکان تجربه ی مدیریت و تصمیم گیری به زنان می دهد و با افزایش زمان مهاجرت مردان، قدرت تصمیم گیری زنان در امور گوناگون افزایش می یابد و این امور، پایگاه اقتصادی - اجتماعی بالاتری برای شان ایجاد می کند و توان تصمیم گیری در امور مربوطه را بیش تر می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Migration of Men men's Decision Making on Agricultural Activities.

نویسنده [English]

  • Fazile Khani
Womens Research Center, AI-Zahra University
چکیده [English]

The migration of most adult males has signified yet greater importance for the economically dependent group they leave behind in the villages. This research takes as its aim to determine the degree of mutual relationship between migration of men and women's work as exemplified in agricultural and household activities.
This paper has concentrated on the effects of men's migration upon women's management; that is, the decision making on agricultural activities in the absence of men. Our examples are drawn from many localities of Mazandaran province, in the under-studied area of East Band-e Pay, where migrant males may be absent for long periods within a year, without affecting the agricultural production. The continuity of economic activity is due to the fact that women replace men, and since women are assumed to be not as strong as men, as well as less skilled in farming, then more individual woman workers must join the work force in order to compensate for the number of absent men. This process, although in different ways, is true of the making and implementation of decisions. The adoption of these roles represents a new area of women's responsibility in many Iranian villages. Hence, social changes are likely to follow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migration
  • Economic Dependence
  • Agricultural Activity
  • Decision Making