دلفای کیفی، ابزار پژوهش علمی علوم اجتماعی

نویسنده

استاد و عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

دلفای، یکی از مهم ترین و درعین حال جدیدترین ابزار پژوهش کیفی است. کاربرد آن در دهه ی چهل مورد توجه قرار گرفت و در باب موضوع های کلان، به ویژه کیفی و ذهنی، بسیار کاربرد دارد. برای مثال، می توان با استفاده از آن، برای سنجش آرای متخصصان ایرانی، هم در حوزه ی آکادمیک و هم اجرائی، پرسش های زیر را طرح کرد: "بزرگترین تنگناها و مسائل ارزشی مانع ارتقای زنان ایرانی در برهه ی کنونی تاریخ چیست؟" یا "بزرگ ترین موانع یا تنگناهای هنجاری مانع برابری عملی زن و مرد کدام است؟" یا "بیش ترین جرائم زنان ایرانی کدام است؟ وعلل و عوامل آن چیست؟". همان طور که دیده می شود، این ابزار پژوهش برای تحقق چندین هدف کاربرد دارد: 1- شناخت نظرات و عقاید کارشناسان (در حد وصفی یا علی). 2- ایجاد زمینه های لازم برای هم آهنگی و قرابت اندیشه ها. 3- تولید اندیشه برای اجرا در واقعیت. با آن چه آمد، ملاحظه می شود که چند مرحله در اجرای این روش وجود دارد: آ - گزینش سرآمدان ب - پرسش نخستین پ - پردازش پاسخ ها به روش تحلیل محتوا. ت - بازگشت به اعضای نسل بدین سان، در چند مرحله، می توان به نزدیک سازی اندیشه ها دست یافت و راه اجرایی آن را فراهم آورد. چند اصل اساسی در پژوهش دلفائی بدین قرار است: - اصل غنا و تقویت - اصل مشاع بودن

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Delphi; A Research Tool in the Social Science

نویسنده [English]

  • Baqher sarookhanl
Department of Sociology, University of Tehran
چکیده [English]

Delphi is one of the most important and, at the same time, the latest of the qualitative research tools. It was in the 1940's that its application came to the fore, and it can be applied extensively to the macro subjects, particularly to the ones distinguished by qualitative and subjective nature. It can be used, for example, to assess ideas of the Iranian specialists, both in academic and in executive areas, to formulate questions as ones that follow:
"What are the greatest constraints and value-related problems", "Which act as obstacles to women's promotion at the present juncture of history?" Or, "What are the greatest normative obstacles or constraints blocking practical
equality of men and women?"
As noted, this research tool can be applied to achieve several goals.
1- The recognition of expert ideas and beliefs (at descriptive or causal level). 2- Creating the necessary context to coordinate and bring together ideas.
3- To produce idea for reality implementation.
Given what went on, one can see that there are several stages in applying this
technique:
A- Selection of elites. B- The initial question.
C- The processing of responses by content analysis.
D- The return to the generation members (Cohort Analysis).
Thus, within several stages, one can achieve approximating the ideas and
find some way to implement it Some principles in Delphi research are as the following:
_ The principle of enrichment and support.
- The principle of sharing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intuition
  • Controlled Opinion Feedback
  • Immediacy of Experience
  • Emotional Mind
  • Vertico-Linear Relations in Researches
  • Policy Delphi
  • Conventional Delphi
  • Decision Delphi