عوامل موثر بر انگیزش دختران روستایی کرمانشاه برای مشارکت در فعالیت های کشاورزی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه کرمانشاه

3 کارشناس ارشد وزارت جهاد دانشگاهی

4 دانشجوی رشتۀ ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

کشاورزی یکی از ارکان اساسی اقتصادی ایران است. توسعه ی کشاورزی، بدون توان مندسازی و مدیریت منابع انسانی در این بخش امکان پذیر نیست. یکی از مشکلات بخش کشاورزی در سال های اخیر، مواجهه با پدیده ی پیرگرایی و بالا رفتن متوسط سن کشاورزان است. بنابراین یک چالش اساسی برنامه ریزان کشاورزی، یافتن راه کارهایی برای جذب، آموزش و ورود نیروهای جوان به این بخش است. از آن جا که زنان سال های متمادی نقش های مهمی در بخش کشاورزی ایفا نموده و می نمایند، نمی توان جای گاه آن ها را نادیده انگاشت. یک بخش کشاورزی پویا، باید بتواند از ظرفیت های نیروی انسانی جوان دختر و پسر به طور هم زمان استفاده کند. با توجه به کم علاقه گی جوانان برای پذیرش شغل کشاورزی، این تحقیق با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش دختران روستایی کرمانشاه برای مشارکت در فعالیت های کشاورزی انجام شده است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ئی تصادفی، 187 نفر دختر روستایی از 6 بخش و 11 روستای شهرستان انتخاب و با آن ها مصاحبه شد. این بررسی نشان داد که انگیزش دختران روستایی برای مشارکت در فعالیت های کشاورزی در حد متوسط است. بر اساس تحلیل رگرسیون، 21 درصد از تغییرات متغیر وابسته، یعنی انگیزش، توسط 5 متغیر تبیین می شود که مهم ترین آن ها میزان مشارکت در امور کشاورزی است. سطح تحصیلات مادران بر انگیزش دختران تأثیر منفی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Girls' Motivation to Participate in Agricultural Work

نویسندگان [English]

  • Hossein Sha'ban-Ali Fami 1
  • Amir-Hossein AliBeigi 2
  • Roya Karam 3
  • Ma'soome RahimZade 4
1 Department of Agriculture, University of Tehran
2 University of KermanShah
3 Senior Expert in Ministry of Agriculture
4 Student in Department of Agriculture, University of Tehran
چکیده [English]

Agriculture is a major sector of the Iranian economy. Agricultural development goals cannot be achieved unless empowering and managing of the human resources are taken into consideration. Aging is a recent henomenon, which is affecting agricultural sector. Therefore, agricultural lanners are faced with the challenge to find solutions to persuade, and to educate, the rural youth for entering the agricultural activity. In this regard, deally there should not be any discrimination between males and females as 'Ural women and girls have played crucial roles in agriculture since the"mergence of farming. The rationale for taking up such a topic for research as derived from the fact that rural youths are demonstrating low interest in articipating in agricultural activities. Stratified random sampling was pplied and 187 rural girls were selected from 6 districts and 11 villages of ' ermanshah County for the interview. The results showed that the -espondents had medium level of motivation to participate in agriculture. ep-wise regression analysis indicated that 21 percent of variation in the ependent variable (e.g., motivation). This was detemlined by five variables ong which the extent of participation in agriculture was the most :'1portant one. In addition, literacy level of mothers negatively affected the :: rls' motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Girls
  • Motivation
  • Agriculture
  • Participation
  • Youths