فمینیسم و سیاست

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

حرکت آزادی خواهی زنان که با تعبیر فمینیسم از آن یاد می شود، جنبشی اجتماعی است که ضرورتا با سیاست هم درگیر می شود. برداشت نظریه پردازان و رهبران این جنبش از کارکرد دولت و تعریفی که از سیاست داشته اند، ارتباطی نزدیک با نوع نگرش آنان به مساله زنان دارد. فمینیسم لیبرال، در راهبردی اصلاح گرا، برداشتی متعارف از سیاست دارد و با دولت به چانه زنی می پردازد؛ فمینیسم رادیکال در راهبردی ریشه و تا حدی انقلابی، از سیاست تعریفی متفاوت می دهد، و نوعی موضع آشتی ناپذیر در برابر دولت دارد. مقایسه این دو نگرش و نتیجه آن برای جنبش زنان، موضوع مقاله حاضر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Liberal and Radical Feminist Approaches

نویسنده [English]

  • Mahboobe PakNia
Women's Research Center, Al-Zahra University
چکیده [English]

Women's liberation movement is taken here to be equal to the feminist movement, which can be considered as a social mobility attempt that necessarily involves politics. The movement contains in itself different approaches as regards government functions and the definition of politics. The liberal feminist approach, within a reformist strategy, adopts a balanced view of politics in relation to bargaining with the government. In contrast, the radical feminist approach, adopting an essentialist strategy, and almost a revolutionary one, has a different definition of politics, and hence their stance versus government without any compromise. This paper aims to compare these two approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liberal Feminist Approach
  • Radical Feminist Approach
  • Compromise
  • Comparison